بایگانی

پرسشنامه استاندارد

q286 – پرسشنامه مادی گرایی و فرا مادی گرایی اینگلهارت(1981)

پرسشنامه مادی گرایی و فرا مادی گرایی اینگلهارت(1981)

پرسشنامه مادی گرایی و فرا مادی گرایی توسط اینگلهارت (1981) ساخته شده است که از 12 گویه و 2 خرده مقیاس مادی گرایی (6 سوال) و فرا مادی گرایی (6 سوال) تشکیل شده است و به منظور تعیین میزان مادی گرا و فرامادی گرایی مصرف کنندگان بکار می رود.

تحلیل آماری عوامل دموگرافیک (جمعیت شناسی)

q14-19- پرسشنامه رهبری اضطراری

این پرسشنامه دارای 20 سوال است و 4 بعد شامل رهبری اضطراری چشم‌انداز و تصمیم‌گیری،  ارتباطات و همکاری،  سازگاری و حل مسئله، انعطاف‌پذیری و همدلی را اندازه گیری می کند.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با

پرورش قارچ

دانلود کامل ترین پکیج پرورش قارچ خوراکی (ویژه دریافت مدرک سازمان فنی و حرفه ای)

دانلود کامل ترین پکیج پرورش قارچ  (6 جزوه آموزشی + 4 نمونه سوال بابیش از 1550 سوال)

پس از پرداخت هزینه لینک دانلود فایل ها در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

با تهیه نمونه سوالات تستی پرورش دهنده قارچ دکمه ای (سال  1402)

دانلود فایل سوالات تستی پرورش دهنده قارچ دکمه ای به همراه پاسخ – دانلود جزوه ها +  نمونه سوالات ادواری پرورش دهنده قارچ دکمه ای به همراه پاسخ

خرید و دانلود فوری

q285- مقیاس جرم و خشونت  (CVS)  31 آیتمی

مقیاس جرم و خشونت  (CVS)  31 آیتمی

crime and violence scale

جرم مفهومی نسبی است بدین معنـا کـه تلقی هـاي گونـاگونی از آن وجـود دارد و وابسـته بـه فرهنـگ ، ایدلوژي  و نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. 

ممکن است در جامعه اي عملی جرم تلقی شود، اما در جامعـه دیگر همان عمل موجه و مورد تأیید باشد.

تعریف قانونی بزهکاري به قوانینی بستگی دارد کـه در طـول زمـان تغییر می کند و در جوامع مختلف متفاوت است، به طور مثال سنی که در آن افراد جوان مسـئول جـرم شـناخته می شوند در جوامع مختلف متفاوت است، در اسکاتلند 8، در انگلستان  و ولز 10، در ایرلند 7، در فرانسـه 13، در آلمان 14، در سوئد 15 و در اسپانیا 16 اسـت (مگـوایر ، 2006).

 در ایـران مطـابق قـوانین پـس از انقـلاب اسلامی سن وقوع جرم که مشمول مجازات کیفري میشود، منطبق بر بلوغ شرعی اسـت .بنـابراین یـک رفتـار زمانی جرم تلقی میشود که قانون خاصی نشانگر غیر قانونی بودن آن باشـد (برجعلـی و عبـدالملکی ،1391).

مثالهاي متعددي از تعاریف متغیر جرم در طی زمانها مختلف و جوامع مختلف وجود دارد.

بـه عنـوان مثـال ،در بریتانیاي فعلی، هر مردي که با دختر زیر 16 سال رابطه جنسی داشته باشد مرتکب به جـرم تجـاوز جنسـی  تلقی میشود؛ ولی در عصر ویکتوریا، حتی داشتن رابطه جنسی با دختران 10 ساله نیـز قـانونی بـود.

در حـال حاضر، در کشورهاي جهان، سن رضایت براي رابطه جنسی دختران بین 12-21 سال اسـت، و در ایـن حـوزه ،حتی تفاوتهایی در درون کشورهاي داراي سیستمهاي اداري-قضایی چندگانه مانند اسـترالیا و ایالـت متحـده وجود دارد.

 بنابراین، اینکه آیا فردي مرتکب تجاوز جنسی میشود، میتواند وابسته به این باشد که فرد در کجا و چه زمانی زندگی می کند (ورتلی ،2011). 

مقیاس جرم و خشونت داراي 31 آیتم خود گزارشی است که فراوانـی اسـتفاده از راهبردهـاي خشـن در تعارضات و خشونت بین فردي را در طی یک سال می سنجد.

نمره گذاری :

 این مقیاس مشتمل بر چهار خرده مقیـاس اسـت که به لحاظ مفهومی متفاوتند: خرده مقیاس راهبرد تعارض عمومی( 12 آیتم)، خـرده مقیـاس جـرائم مـالی( 7 آیتم)، خرده مقیاس جرایم بین فردي( 7 آیتم)  و خرده مقیاس جرائم مـواد و اعتیـاد( 5 آیـتم) (کنـراد، رایلـی، کنراد، چان و دنیس ،2010).

پایایی و روایی دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

پرسشنامه استاندارد

q110-8- مقیاس حسادت زناشویی

مقیاس حسادت زناشویی در استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی مویس، کاریستوفیدز و دیسماریس (2009)

مقیاس حسادت زناشویی در استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی مویس، کاریستوفیدز و دیسماریس 2009

شبکه های اجتماعی مجازی (نظیر فیس بوک، اینستاگرام، و تلگرام) یک پدیده رشدیابنده هستند که ماهیت روابط اجتماعی را دچار تغییر و تحول نموده اند . در طول سال های اخیر استفاده از شبکه های اجتماعی زندگی و روابط افراد را دچار تغییر و دگرگونی کرده است.

و استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی مسائل تازه ای را در خانواده پدید آورده است (کیانی، رحیمی، مللی، 1397).

این پرسشنامه دارای 27 گویه است. به همراه2 مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

پرسشنامه استاندارد

q10-6-2-11 – پرسشنامه استاندارد  نگرش برند لیو (2020)

پرسشنامه استاندارد  نگرش برند لیو (2020)

برای متغیر  نگرش برند از پرسشنامه استاندارد  نگرش برند لیو (2020) استفاده می شود. این پرسشنامه دارای 8  گویه می‌باشد که  نگرش برند را در 2 بعد ( نگرش شناختی و  نگرش عاطفی) اندازه گیری می نماید.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

چگونه فایل اکسل را غیر قابل ویرایش کنیم

q162-3- پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عکس العمل مردان و زنان در مقابل خشونت همسر

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عکس العمل مردان و زنان در مقابل خشونت همسر

این پرسشنامه دارای  9 گویه است و هدف آن شناسایی و اولویت بندی عکس العمل مردان و زنان در مقابل خشونت همسر می باشد.

پرسشنامه استاندارد
پرسشنامه استاندارد

طیف نمره گذاری آن بر اساس طیف لیكرت پنج گزینه ای می باشد

پایایی و روایی دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

[purchase_link id=”36667” text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo

آموزش کامل انویو Nvivo (پکیج کامل)

آموزش کامل انویو Nvivo (پکیج کامل)

نرم‌افزار انویوو یکی از پیشرفته ترین نرم‌افزارهای تحلیل کیفی است. در این نرم‌افزار می‌توان انواع مختلفی از اسناد مانند متن، PDF، تصویر، فیلم، صوت و… را وارد کرد و به کدگذاری و مقوله‌بندی محتواهای آن‌ها پرداخت، تحلیل را بصری‌سازی و گزارش‌گیری کرد و گزارش خود را چاپ کرد یا در قالب فایل رایانه‌ای ذخیره کرد.

اگر شما از جمله پژوهشگرانی هستید که برای تحلیل داده‌های کیفی خود به دنبال استفاده از نرم‌افزاری آماری مناسب هستید، نرم‌افزار انویوو را پیشنهاد و در این پکیج آموزشی به‌صورت عملی با کاربرد نرم‌افزار NVivo12 آشنا می‌شوید.


این آموزش در 7 فصل ارائه شده است.

کتاب "مدیریت زمان: راهنمای کامل برای بهره‌وری و موفقیت"

کتاب “مدیریت زمان: راهنمای کامل برای بهره‌وری و موفقیت” (برای اولین بار در ایران)

کتاب “مدیریت زمان: راهنمای کامل برای بهره‌وری و موفقیت” برای اولین بار در ایران منتشر شد.

بهترین و کامل ترین کتاب در زمینه مدیریت زمان و در نوع خود بی نظیر است.

آیا می‌خواهید زندگی‌تان را به یک اثر هنری تبدیل کنید؟

آیا به دنبال کلیدی برای بهره‌وری و موفقیت در تمامی زمینه‌های زندگی‌تان هستید؟

 اگر پاسختان بله است،  کتاب “مدیریت زمان: راهنمای کامل برای بهره‌وری و موفقیت” به کمک شما خواهد آمد.🌟

برای نوشتن این کتاب از 36 منبع علمی (داخلی و خارجی) و چندین سال تدریس و انجام کار پژوهشی نویسنده در این زمینه استفاده شده است.

این کتاب بهترین و کامل ترین کتاب در زمینه مدیریت زمان و در نوع خود بی نظیر است.

در این کتاب شما خواهید آموخت:

 🕒 نحوه بهینه‌سازی زمان خود برای دستیابی به اهداف زندگی.

– 💡 استفاده از تکنیک‌ها و ابزارهای مدیریت زمان برای بالا بردن بهره‌وری.

– 🎯 ایجاد اولویت‌ها و تعیین اهداف هوشمند و قابل دنبال‌کردن.

– 🔄 مدیریت استرس و افزایش کیفیت زندگی با بهره‌گیری از مدیریت زمان.

– 🚀 ترفندها و راهکارهای تسریع در دستیابی به موفقیت در زندگی حرفه ای و شخصی.

– 🚀  انواع مهارت های مختلف مدیریت زمان

– 🚀  همچنین 3 پرسشنامه استاندارد در پایان کتاب ارائه شده است که برای ارزیابی مدیریت زمان به صورت علمی و دقیق به شما کمک خواهند کرد.

پس این کتاب، یک راهنمای جامع و شیرین به سوی بهترین نسخه از خودتان است. بیا با هم به دنیایی بپیوندیم که هر لحظه آن، با ارزش و با معنی است.

زندگی‌تان را به عنوان یک هنرمند، با مدیریت زمان به ابعاد جدید ببرید و به موفقیت‌های بی‌پایانی دست یابید.

آماده بهبود زندگی و بهره‌وری خود هستید؟

همین حالا این کتاب را تهیه و مطالعه کنید . 🌟

توجه: هزینه تهیه آن فعلا برای مدت محدودی فقط بیست هزار تومان می باشد.