بایگانی دسته: کتاب صوتی رایگان

کتاب صوتی: کتاب پدر مادر ما متهمیم – اثر شهید دکتر علی شریعتی -۱۰ قسمت

کتابی صوتی که هر مسلمانی (چه سنی و چه شیعه) و هر غیر مسلمانی لازم است،  آن را چندین بار گوش کند.

کتاب صوتی: کتاب پدر مادر ما متهمیم – اثر شهید دکتر علی شریعتی -۱۰ قسمت