بایگانی دسته: پاورپونت روان شناسی

انواع پاورپونت مربوط به رشته روان شناسی

در این برگه انواع پاورپونت مربوط به رشته روان شناسی  جهت استفاده در کلاس درس، سیمنارها و ارائه کنفراس و غیره  که قابل ویراش هستند، ارائه شده است.

PP1- آسیب شناسی روانی ديويسون نيل و كرينگ(پیام نور) 278  اسلاید 3000تومان
30,000 ریال – خرید

PP2- روان شناسی رشد شعاری نژاد 187 اسلاید  2000تومان
20,000 ریال – خرید

PP3- روان شناسی عمومی اتکینسون 308 اسلاید 3000 تومان
30,000 ریال – خرید

PP4- روانشناسی رشد2 شعاری نژاد 139 اسلاید 2000تومان
20,000 ریال – خرید

PP5- متون روانشناسی به زبان خارجی 1 از کتاب دکتر جعفری گوهر  324 اسلاید  3000تومان
30,000 ریال – خرید

PP6- روان سنجي دکتر حمزه گنجی پیام نور 183 اسلاید  2000تومان
20,000 ریال – خرید

PP7- روان شناسی عمومی اتكينسون و همكاران 340 اسلاید  3500تومان
35,000 ریال – خرید

PP8- اختلالات خوردن – 77 اسلاید – 2000 تومان –
20,000 ریال – خرید

PP9- آشنایی با اصول و مبانی خلاقيت- 95 اسلاید – 2500 تومان –
25,000 ریال – خرید

PP10- تحلیل علمی و عملی نقاشی کودک – 70 اسلاید – 2000 تومان
20,000 ریال – خرید

PP11- تفسیر نقاشی کودکان با موضوع خانواده بر اساس کتاب ل. کرمن مربوط به درس روان شناسی بالینی کودک- 50 اسلاید – 2000 تومان
20,000 ریال – خرید

PP12- درمان مبتنی بر امید Hope  Therapy     – 93 اسلاید – 2000 تومان   
25,000 ریال – خرید

PP13- فصل دوم درمان هاي روان كاوي زيگموند فرويد- 87 اسلاید – 2500 تومان
25,000 ریال – خرید

PP14- رفتـاردرمـانی شنـاختی افسـردگی- 120 اسلاید – 3000 تومان –
30,000 ریال – خرید

PP15- روان شناسي رشد (1)شعاری نژاد- 187 اسلاید – 3500 تومان –
35,000 ریال – خرید
PP16 – روان شناسی تربیتی  -79 اسلاید – 2500 تومان –
35,000 ریال – خرید
PP17- پاورپونت روان شناسی مرضی کودک – 323 اسلاید – 5000 تومان –
50,000 ریال – خرید
PP18- پاورپونت روان‌شناسی نوجوان – 67 اسلاید- 2000 تومان –
50,000 ریال – خرید
PP19- پاورپونت —فرایند درمان در —زوج درمانی بوئن – 47 اسلاید – 2000 تومان –
20,000 ریال – خرید

PP20- پاورپونت فنون مصاحبه تشخیصی- 96 اسلاید – 3000 تومان
30,000 ریال – خرید
pp21- پاورپونت کارگاه آموزشی طرح واره درمانی – 103 اسلاید – 2500 تومان –
25,000 ریال – خرید
pp22-پاورپونت کارگاه خلاقيت  – 60 اسلاید- 2000 تومان –
20,000 ریال – خرید
pp23-پاورپونت مصاحبه انگیزشی – 90 اسلاید – 3000 تومان –
30,000 ریال – خرید
pp24- پاورپونت انواع مواد اعتیاد آور – 47 اسلاید – 2000 تومان –
20,000 ریال – خرید
pp25- پاورپونت مهارت مديريت هيجانات- 46 اسلاید – 2000 تومان
20,000 ریال – خرید
pp26- پاورپونت مهارت حل مساله و تصميم گيري – 56 اسلاید – 2500 تومان
25,000 ریال – خرید
pp27- پاورپونت مهارت خود آگاهی – 53 اسلاید – 2500 تومان
25,000 ریال – خرید

پاور پونت روان شناسی

 پاور پونت روان شناسی

 

PP1- آسیب شناسی روانی ديويسون نيل و كرينگ(پیام نور) 278  اسلاید 3000تومان

30,000 ریال – خرید

PP2- روان شناسی رشد شعاری نژاد 187 اسلاید  2000تومان

20,000 ریال – خرید

PP3- روان شناسی عمومی اتکینسون 308 اسلاید 3000 تومان

30,000 ریال – خرید

PP4- روانشناسی رشد2 شعاری نژاد 139 اسلاید 2000تومان

20,000 ریال – خرید

PP5- متون روانشناسی به زبان خارجی 1 از کتاب دکتر جعفری گوهر  324 اسلاید  3000تومان

30,000 ریال – خرید

PP6- روان سنجي دکتر حمزه گنجی پیام نور 183 اسلاید  2000تومان

20,000 ریال – خرید

PP7- روان شناسی عمومی اتكينسون و همكاران 340 اسلاید  3500تومان

35,000 ریال – خرید

PP8- اختلالات خوردن – 77 اسلاید – 2000 تومان –

20,000 ریال – خرید

PP9- آشنایی با اصول و مبانی خلاقيت- 95 اسلاید – 2500 تومان –

25,000 ریال – خرید

PP10- تحلیل علمی و عملی نقاشی کودک – 70 اسلاید – 2000 تومان

20,000 ریال – خرید

PP11- تفسیر نقاشی کودکان با موضوع خانواده بر اساس کتاب ل. کرمن مربوط به درس روان شناسی بالینی کودک- 50 اسلاید – 2000 تومان

20,000 ریال – خرید

PP12- درمان مبتنی بر امید Hope  Therapy     – 93 اسلاید – 2000 تومان   

25,000 ریال – خرید
 

PP13- فصل دوم درمان هاي روان كاوي زيگموند فرويد- 87 اسلاید – 2500 تومان

25,000 ریال – خرید

PP14- رفتـاردرمـانی شنـاختی افسـردگی- 120 اسلاید – 3000 تومان –

30,000 ریال – خرید

PP15- روان شناسي رشد (1)شعاری نژاد- 187 اسلاید – 3500 تومان –

35,000 ریال – خرید

PP16 – روان شناسی تربیتی  -79 اسلاید – 2500 تومان

35,000 ریال – خرید

PP17- روان شناسی مرضی کودک – 323 اسلاید – 5000 تومان –

50,000 ریال – خرید

PP18- روان‌شناسی نوجوان – 67 اسلاید- 2000 تومان –

50,000 ریال – خرید

PP19- —فرایند درمان در —زوج درمانی بوئن – 47 اسلاید – 2000 تومان –

20,000 ریال – خرید

PP20- فنون مصاحبه تشخیصی- 96 اسلاید – 3000 تومان

30,000 ریال – خرید

pp21- کارگاه آموزشی طرح واره درمانی – 103 اسلاید – 2500 تومان –

25,000 ریال – خرید

pp22- کارگاه خلاقيت  – 60 اسلاید- 2000 تومان –

20,000 ریال – خرید

pp23- مصاحبه انگیزشی – 90 اسلاید – 3000 تومان –

30,000 ریال – خرید

انواع پاور پونت مدیریت و حسابداری  PM

PM1- اقتصاد خرد (1)– از دكتر داودي  271 اسلاید  2500 تومان

25,000 ریال – خرید

PM2- اقتصاد سنجی 639 اسلاید  4000تومان

40,000 ریال – خرید

PM3 مدیریت منابع انسانی 95 اسلاید- 1500 تومان

15,000 ریال – خرید

روان شناسی عمومی اتکینسون و همکاران ۳۴۰ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

روان شناسی عمومی اتکینسون و همکاران ۳۴۰ اسلاید 

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

[zarinpalpaiddownloads id=”306″]

روان سنجی دکتر حمزه گنجی پیام نور ۱۸۳ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

روان سنجی دکتر حمزه گنجی پیام نور ۱۸۳ اسلاید

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

[zarinpalpaiddownloads id=”305″]

متون روانشناسی به زبان خارجی ۱ از کتاب دکتر جعفری گوهر ۳۲۴ اسلاید

فایل پاورپونت درس:

متون روانشناسی به زبان خارجی ۱ از کتاب دکتر جعفری گوهر  ۳۲۴ اسلاید 

این فایل قابل ویرایش و جهت استفاده اساتید محترم، دانشجویان عزیز جه ارائه در کلاس درس  و همچنین برای  افرادی که می خواهند خلاصه  مطالب این درس را به صورت تصویری داشته باشند، تهیه شده است.

[zarinpalpaiddownloads id=”304″]