موفقیت

جلسه 6 آموزش پیشرفته Spss: نمودار جعبه ای و تفسیر کاربرد آن در پژوهش

در این فیلم نحوه ترسیم یکی از تخصصی ترین نمودار های آماری یعنی نمودار جعبه ای Box plot در spss  با جزئیات آمده

و همچنین به  تشریح اجزاء و خطوط مختلف این نمودار و کاربرد آن در پژوهش پرداخته شده است. 

ادامه مطلب

آموزش پیشرفته sPSS

بررسی توصیفی و استنباطی نرمال بودن داده های تحقیق؟ آیا استفاده از آزمون های آماری برای بررسی نرمالیتی هر نوع داده ای مناسب است؟

بررسی توصیفی و استنباطی نرمال بودن داده های تحقیق؟ آیا استفاده از آزمون های آماری برای بررسی نرمالیتی هر نوع داده ای مناسب است؟

ادامه مطلب