بایگانی دسته: آموزش لیزرل

آموزش نرم افزار لیزرل (بصورت متن و ویدئو ) – رایگان

بسته آموزشی لیزرل 

شامل تمامی نکات ، مشکلات

از ورود داده ها تا اجرای مدل و اعتباریابی و تحلیل مدل ساختاری

مخصوص دانشجویان ارشد و دکترا 

تالیف و انتشار:

دکتر یحیی  علی‌بابایی

استاد دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی – گروه جامعه شناسی

درس روش های تحقیق پیشرفته دوره دکتری

معرفی دوره

فایل 1 – جلسه اول و دوم

جلسه اول و دوم انجام مدل تحلیل عامل مرتبه اول و دوم با نرم‌افزار لیزرل – دکتر یحیی علی‌بابایی

فایل 2 – جلسه سوم

انجام معادلات ساختاری – تحلیل مسیر به همراه تحلیل عامل – دکتر یحیی علی‌بابایی

فایل 3 – جلسه چهارم

انجام معادلات ساختاری – تحلیل مسیر به همراه تحلیل عامل با کنترل جنسیت افراد به روش تفکیکی- دکتر یحیی علی‌بابایی

فایل 4 – جلسه پنجم

انجام معادلات ساختاری – تحلیل مسیر به همراه تحلیل عامل با کنترل جنسیت افراد به روش ترکیبی- دکتر یحیی علی‌بابایی

فایل 5 – جلسه ششم

انجام معادلات ساختاری با کنترل جنسیت افراد به روش ترکیبی با داده‌های کوواریانسی- دکتر یحیی علی‌بابایی

فایل 6 – جلسه هفتم

عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی – معادله ساختاری با سازه وابسته دارای یک متغیر مشاهده‌شده- دکتر یحیی علی‌بابایی

فایل 7 – آموزش لیزرل به زبان ساده 

آموزش لیزرل به زبان ساده – دکتر یحیی علی‌بابایی 

آموزش کامل لیزرل – جزوه دکتر عابدینی  

 آموزش کامل Lisrel – جزوات دکتر عابدینی

برگرفته از سایت : پرسشنامه