بایگانی دسته: آموزش ریاضی پنجم ابتدایی

رفتار نوآورانه

قانون گاوس (حساب راحت تعداد و جمع اعداد در یک مجموعه بزرگ)

حساب راحت تعداد و جمع اعداد در یک مجموعه بزرگ(قانون گاوس و نرم افزار اکسل)

با این دو ترفند به راحتی می توانی تعداد و جمع اعداد در یک مجموعه بزرگ را با دو تکنیک قانون گاوس و نرم افزار اکسل بدست. فیلم زیر را مشاهده فرمائید.

 

تحلیل داده های آماری

تحلیل های کمی با نرم افزار های : SPSS – Amos – Pls
تحلیل های کیفی با نرم افزار های : Maxqda – NVivo

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

آموزش نرم افزارهای آماری

spss

اگر می خواهید در خصوص نرم افزار Nvivo آموزش ببینید. اینجا کلیک کنید مجموع آموزش 8 ساعت و 24 دقیقه

تحلیل داده های آماری

فروشگاه محصولات فیزیکی

آموزش ریاضی ابتدایی

۴۰ نکات مهم ریاضی ابتدایی چهارم پنجم ششم

۴۰ نکات مهم ریاضی ابتدایی چهارم پنجم ششم

1 – پاره خط فقط یک نقطه ی وسط دارد .

2 – برای کشیدن یک خط راست کافی است 2 نقطه از آن را داشته باشیم .

3 – نیم خط قسمتی از خط راست است که ابتدای آن مشخص و لی انتهای آن مشخص نباشد . فقط از یک طرف ادامه پیدا کند .

3 – نیم خط قسمتی از خط راست است که ابتدای آن مشخص و لی انتهای آن مشخص نباشد . فقط از یک طرف ادامه پیدا کند .

4 – پاره خط قسمتی از خط راست است که ابتدا و انتهای آن مشخص باشد و ما نتوانیم آن را ادامه دهیم .


5 – هر زاویه از دو نیم خط تشکیل شده است .


6 – به نقطه ی مشترک دو نیم خط در زاویه راس زاویه می گویند .


7 – برای خواندن و نوشتن زاویه حرف راس زاویه را در وسط می نویسند .


8 – زاویه به زاویه ی راست یا قائمه ، تند و باز تقسیم می شود .


9 – برای اندازه گیری زاویه ی راست یا قائمه از وسیله ای به نام گونیا استفاده می شود .


10 – زاویه ی تند از زاویه ی راست کوچکتر است .


11 – زاویه ی باز از زاویه ی راست بزرگتر است .


12 – نیم ساز نیم خطی است که از راس زاویه می گذرد و زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند .


13 – دو خط که زاویه ی بین آن ها راست باشد ، دو خط عمود برهم نامیده می شود .


14 – هر مثلثی که یکی از زاویه های آن قائمه باشد مثلث قائم الزاویه نامیده می شود .

15 – به بزرگترین ضلع مثلث قائم الزاویه وتر گویند .


16 – هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد ذوزنقه نامیده می شود .

17 – فاصله ی دو خط موازی برابر است با فاصله ی یک نقطه از یک خط تا خط دیگر .


18 – عبارت هایی که درستی تقسیم را نشان می دهد عبارت های تقسیم نامیده می شوند . ( امتحان تقسیم )


19 – در تقسیم همیشه باقی مانده کوچکتر از مقسوم علیه است . این عبارت دوم تقسیم است .


20 – عبارت اول تقسیم ( خارج قسمت ضربدر مقسوم علیه به اضافه ی باقی مانده ) مساوی است با مقسوم .


21 – واحد اندازه گیری مایعات لیتر است مثل بنزین – نفت .


22 – به مستطیلی که ضلع های آن هم اندازه باشند مربع می گوییم .


23 – به هر لوزی که زاویه های آن قائمه باشند مربع می گوییم .


24 – اندازه ی دور هر شکل محیط آن شکل نامیده می شود .


25 – محیط مربع مساوی است با : اندازه ی یک ضلع ضربدر 4

26 – محیط لوزی برابر است با اندازه ی یک ضلع ضربدر 4


27 – محیط مثلث متساوی الاضلاع برابر است با : اندازه ی یک ضلع ضربدر 3


28 – برای اندازه گیری محیط مستطیل یا متوازی الاضلاع : اندازه ی دو ضلع متوالی را جمع می کنیم و بعد حاصل را دو برابر می کنیم .


28 – اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها زوج باشد یعنی 0 – 2 – 4 – 6 – یا 8 باشد .


29 – اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 یا 5 باشد .


30 – اعدادی هم بر 2 هم بر5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 باشد .


31 – اعدادی هم بر 2 هم بر5 و هم بر 10بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 باشد .


32 – برای نوشتن کسرهای مساوی صورت و مخرج را در یک عدد واحد مثل 2 ضرب می کنیم.

آموزش ریاضی ابتدایی
آموزش ریاضی ابتدایی


33 – در ساده کردن کسرها باید صورت و مخرج را به یک عدد مساوی تقسیم کنیم .


34 – از دو کسر که دارای مخرج های مساوی است آن کسری بزرگتر است که صورتش بیشتر باشد .


35 – از دوکسر که دارای صورت های مساوی هستند آن کسری بزرگتر است که مخرش کمتر باشد .


36 – کسرهایی که صورت و مخرج مساوی دارند مساوی هستند با 1 .


37 – مساحت هر مستطیل برابر است با حاصل ضرب طول در عرض


38 – مساحت مربع برابر است با حاصل ضرب اندازه ی یک ضلع در خودش .


39 – مساحت هر متوازی الاضلاع برابر است با حاصل ضرب قاعده در ارتفاع آن .


40 – مساحت هر مثلث برابر است با قاعده ضربدر ارتفاع تقسیم بر ۲