بایگانی دسته: آموزش آمار

جلسه 8 مقدمات :شکستن فایل ها یا Split file در نرم افزار SPSS

در این ویدئو به آموزش کابردی نحوه شکستن فایل ها یا Split file در نرم افزار SPSS پرداخته شده است.

 

جلسه 1 آموزش مقدمات Spss

در این ویدئو، مقدماتی از نرم افزار spss ارائه خواهد شد . و به معرفی نرم افزار، منوها و گزینه هایش، تریف متغیر ها و داده ها پرداخته خواهد شد.

 

آزمون های علامت  و ویلکاکسون Wilcoxon and sign Tests

آزمون های علامت  و ویلکاکسون 

Wilcoxon and sign Tests

www.rava20.ir

  • براي آزمون فرض پيرامون دو ميانگين از يک جامعه استفاده مي شود.

  • هرگاه دو نمونه وابسته ( زوجی) از جامعه ای مفروض باشد و متغیرهای آن ها به صورت ترتیبی باشند  و در مقایسه های زوجی اگر داده ی پرت داشتیم ( با استفاده از نمودار پراکنش دو متغیر قابل تشخیص است) یا نتوانستیم از آزمون T وابسته (زوجی ) استفاده کنیم. از آزمون های علامت و ویلکاکسون استفاده می کنیم. این آزمون مشابه t استیودنت با دو نمونه وابسته است و معادل ناپارامتری آن محسوب می شود. در این آزمون فرض نمی شود که توزیع نرمال است. در این آزمون های شکل توزیع نداریم ولی متغیر مورد بررسی باید پیوسته باشد.

ادامه‌ی خواندن

آزمون مک نمار

آزمون مک نمار

آزمون مک نمار یک آزمون ناپارامتری است که اغلب در مورد داده های اسمی دو مقوله ای یا دوپاسخی مربوط به دو نمونه ی مرتبط یا همبسته به کار می رود. این آزمون به ویژه در مواردی به کار می رود که می خواهیم نظرهای یا عملکردهای قبلی یا بعدی موردها (معمولا افراد) را با هم مقایسه کنیم.

ادامه‌ی خواندن