ﻣﻘﻴﺎس ﻋـﺪم ﺗﺤﻤـﻞ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔـﻲ ﻓﺮﻳﺴﺘﻮن و ﻫﻤﻜﺎران ( 1994)

ﻣﻘﻴﺎس ﻋـﺪم ﺗﺤﻤـﻞ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔـﻲ  ﻓﺮﻳﺴﺘﻮن و ﻫﻤﻜﺎران ( 1994)

ﻋــﺪم ﺗﺤﻤــﻞ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ، ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ  اي ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﻨﻔﻲ درﺑﺎرة ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑـﺮاي ﻣﺜﺎل، اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ دارﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ، ﭘﺮﻳﺸﺎن ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ، وﺟﻮد ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ در ﻣﻮرد آﻳﻨﺪه ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ، وﻗﺎﻳﻊ ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ از آﻧﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮد، ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻓـﺮد ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﻣﻲ ﺷـﻮد   ﻋـﺪم  ﺗﺤﻤـﻞ  ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔـﻲ،ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ درﻳﺎﻓـﺖ،ﺗﻔﺴﻴﺮ و واﻛﻨﺶ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻧـﺎﻣﻄﻤﺌﻦ در ﺳـﻄﻮح ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و رﻓﺘﺎري ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد  از دﻳـﺪﮔﺎه ﺟﺒﺮﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ، ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻓﻘﺪان ﻳﺎ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي داﻧـﺶ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻗـﺎدر ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل آن ﻧﻴﺴﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﺳـﺎزه ﺑـﺎ ﻧﮕﺮاﻧـﻲ،آﺷــﻔﺘﮕﻲ ﻧﺎﺷــﻲ از ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔــﻲ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﻣﻌﻨــﺎداري ﺑــﺎ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ اﺿﻄﺮاﺑﻲ و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻓﻘـﺪان ﻟـﺬت ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ اﺳﺖ(اسدی مجره و همکارانش،1391).

 اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﺗﻮﺳـﻂ  ﻓﺮﻳﺴﺘﻮن و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 1994ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳـﻦ آزﻣﻮن 27 ﺳﺆال دارد ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ﺑـﻮدن ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ و اﺑﻬﺎم اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ، اﺳـﺘﺮس  و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ.

همراه 6 مقاله رایگان  

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *