به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ( CLEI )

0

ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ( CLEI )  

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و رﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ. راﺳﻞ و ﭘﺘﺮي(1992) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي ﺣﯿﻄﻪﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺪل اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﺪف آﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاي اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﻣﺸﺎوره اي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮان از آن ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻬﺒﻮد آﻧﻬﺎ را داﺷﺖ. راﺳﻞ و ﭘﺘﺮي (1992)  ﺳﻪ دﺳﺘﻪي ﮐﻠﯽ از  ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎﻣل تحصیلی ، ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ  ﺑﻮد. در ﻣﺪل راﺳﻞ و ﭘﺘﺮي، ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌه اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن، اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي، اﻫﺪاف ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﻧﺘﻈﺎرات و اﺳﻨﺎدﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ بود ( مشتاقی، 1392).  

ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ( CLEI )   اﺑﺰاري ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻓﺮدي ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺣﻮل ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ که توسط کیم (2008)  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺴﺨﻪي ﺳﻮم اﺑﺰار ( CLEI )    ﺷﺎﻣﻞ 50 ﮔﻮﯾﻪ ﺑﻮد ( مشتاقی، 1392).  نسخه سوم این پرسشنامه در ایران توسط مشتاقی (1392) ترجمه و  اعتبار سنجی و گویه های آن به 43 کاهش داده شده است که در اینجا از این نسخه بهره گرفته شده است.  

همراه  1 مقاله رایگان  

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.