پرسشنامه استاندارد

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ ﺳﻨﺞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ لو تانز (1989)

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ ﺳﻨﺞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ لوتانز (1989)

    در ﻋﺼﺮ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت زﻳﺎدﺗﺮي ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ روز ﺑﻪ روز ﻧﻤﺎﻳﺎنﺗﺮ میﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎري دارد .  درﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻫﺮﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮاي اداره ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد از روش ﻳﺎ روشﻫﺎي ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ روشﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﻢ، از آنﻫﺎ ﺑﺎ اﺻﻄﻼح ﺳﺒﻚﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎم ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻨﺘﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ازﺳﺒﻚﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در دﻧﻴﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲروﻧﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ، درﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ آزﻣﻮن واﻗﻌﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮان و رﻫﺒﺮان ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﻫﻤﻴﺖ دارد. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺳﺒﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻜﻲ ازﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮﻣﻮﻓﻘﻴﺖ رﻫﺒﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻮ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻧﮕﺮشﻫﺎ، ﺻﻔﺎت و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم ارزشﻫﺎ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪان، ﺗﻤﺎﻳﻼت رﻫﺒﺮي و اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي ﻣﺒﻬﻢ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد ( ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ،  و آذرﻧﻴﻴﺎد، 1391).

 اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑه  وﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮﺗﺎﻧﺰ[1]( 1989 ) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﻟﻮاﻧﻲ(1379) آن را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ 35 گویه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ . 

همراه با  6 مقاله پایه ای رایگان

 

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

[1] – Luthans

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.