به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ( ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰي و ﻫﻤﮑﺎران ، 1391)

0

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن  ( ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰي و ﻫﻤﮑﺎران ، 1391)

خاﻧﻮاده، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾ ـ ﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮي ﻓﺮد در آن ﺷـﮑﻞ  ﻣـﯽ  ﮔﯿـﺮد  و ﭘـﺬﯾﺮش  ارزش ﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎي  اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ، اﻧﺘﻘـﺎل  اﻟﮕﻮﻫـﺎي  رواﺑـﻂ  و  ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺳﺒﺐ ﺷـﺪه  اﺳـﺖ  ﺑـﺪون  ﺷﮏ، ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﺳﯿﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  از ﺗـﺄﺛﯿﺮ  ﺧـﺎﻧﻮاده  ﺟـﺪا  ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮد را ﺑـﻪ  درﺳـﺘﯽ  اﻧﺠـﺎم  ﻣﯽ دﻫـﺪ  ﮐـﻪ  دﭼـﺎر  ﻧﺎﺑﺴـﺎﻣ ﺎﻧﯽ و آﺷـﻔﺘﮕﯽ  ﻧﺒﺎﺷـﺪ . ﺧﺸـﻮﻧﺖ ، ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾـﺎ  ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن2 در ﺧﺎﻧﻮاده، ﺷـﺎﯾﻊ  ﺗـﺮﯾﻦ  ﺷـﮑﻞ  ﺧﺸـﻮﻧﺖ  ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ در آن، رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻦِ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀـﺎي  ﺧـﺎﻧﻮاده  (ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺮد) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده (ﻣﻌﻤـﻮﻻً  زن)  اﺳﺖ ( 2009 ,Swan & Sullivan ).  خشونت خانگي عليه زنان علاوه بر جنبه هاي حقوقي و اخلاقي، عواقب جسمي، رواني و اجتماعي متعددي دارد که مي تواند سلامت زنان، خانواده و جامعه را به خطر اندازد( پورازغدي سيده بتول و همکاران، 1390).

در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮏ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻮاﻻت 1 ﺗﺎ 10 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﻮاﻻﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ اﻧﻮاع ﻫﻤﺴﺮ آزاري، ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ، ﺳﻨﺘﻬﺎ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﻧﯿﺰ 60 ﺳﻮال را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد . در ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 71 ﮔﻮﯾﻪ دارد.

همراه با  2 مقاله پایه ای رایگان

 

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.