مقاله نویسی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻓﺘﺎري ﻫﯿﺠﺎن (BERQ):  ﮐﺮاﯾﺞ و ﮔﺎرﻧﻔﺴﮑﯽ  (2019 )Behavioral Emotion Regulation Questionnaire

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻓﺘﺎري ﻫﯿﺠﺎن (BERQ):  ﮐﺮاﯾﺞ و ﮔﺎرﻧﻔﺴﮑﯽ  (2019  ) 

 Behavioral Emotion Regulation Questionnaire

ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳــﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻧـﺪﮔﯽ و  روـﯾﺪادﻫـﺎي ﺗﻨﺶزا اﯾﻔـﺎ ﻣﯽﮐﻨد.

ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎ، اﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮسزا  اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎري ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس در ﻧﻈﺮ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارﻧﺪ. 

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻓﺘﺎري ﻫﯿﺠﺎن ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﮔﺰارش دﻫﯽ اﺳﺖ  ﮐﻪ ﺑﻪ و ﺳﯿﻠﻪ  ﮐﺮاﯾﺞ و ﮔﺎرﻧﻔﺴﮑﯽ  در ﺳﺎل  2019 ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه  ا ﺳﺖ .

 اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  از ﭘﻨﺞ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮت ﮐﺮدن ﺣﻮاس ،  کناره گیری یا عقب نشینی ، برخورد(رویکرد) فعال ، جستجوی حمایت اجتماعی و نادیده گرفتن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه   اﺳﺖ.

ﻫﺮ ﯾﮏ از زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  4 ﮔﻮﯾﻪ ﺑﻮده و در ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي  20 ﮔﻮﯾﻪ اﺳﺖ .

ابعاد آن  راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ رﻓﺘﺎري را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎي ﻧﺎﮔﻮار و اﺳﺘﺮس زاي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ.

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت ﭘﻨﺞدرﺟﻪاي از( 1 ) تقریباً ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺎ ( 5 ) تقریباً ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه  است.

به همراه 4 مقاله رایگان

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *