آموزش ریاضی ابتدایی

۴۰ نکات مهم ریاضی ابتدایی چهارم پنجم ششم

۴۰ نکات مهم ریاضی ابتدایی چهارم پنجم ششم

1 – پاره خط فقط یک نقطه ی وسط دارد .

2 – برای کشیدن یک خط راست کافی است 2 نقطه از آن را داشته باشیم .

3 – نیم خط قسمتی از خط راست است که ابتدای آن مشخص و لی انتهای آن مشخص نباشد . فقط از یک طرف ادامه پیدا کند .

3 – نیم خط قسمتی از خط راست است که ابتدای آن مشخص و لی انتهای آن مشخص نباشد . فقط از یک طرف ادامه پیدا کند .

4 – پاره خط قسمتی از خط راست است که ابتدا و انتهای آن مشخص باشد و ما نتوانیم آن را ادامه دهیم .


5 – هر زاویه از دو نیم خط تشکیل شده است .


6 – به نقطه ی مشترک دو نیم خط در زاویه راس زاویه می گویند .


7 – برای خواندن و نوشتن زاویه حرف راس زاویه را در وسط می نویسند .


8 – زاویه به زاویه ی راست یا قائمه ، تند و باز تقسیم می شود .


9 – برای اندازه گیری زاویه ی راست یا قائمه از وسیله ای به نام گونیا استفاده می شود .


10 – زاویه ی تند از زاویه ی راست کوچکتر است .


11 – زاویه ی باز از زاویه ی راست بزرگتر است .


12 – نیم ساز نیم خطی است که از راس زاویه می گذرد و زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند .


13 – دو خط که زاویه ی بین آن ها راست باشد ، دو خط عمود برهم نامیده می شود .


14 – هر مثلثی که یکی از زاویه های آن قائمه باشد مثلث قائم الزاویه نامیده می شود .

15 – به بزرگترین ضلع مثلث قائم الزاویه وتر گویند .


16 – هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد ذوزنقه نامیده می شود .

17 – فاصله ی دو خط موازی برابر است با فاصله ی یک نقطه از یک خط تا خط دیگر .


18 – عبارت هایی که درستی تقسیم را نشان می دهد عبارت های تقسیم نامیده می شوند . ( امتحان تقسیم )


19 – در تقسیم همیشه باقی مانده کوچکتر از مقسوم علیه است . این عبارت دوم تقسیم است .


20 – عبارت اول تقسیم ( خارج قسمت ضربدر مقسوم علیه به اضافه ی باقی مانده ) مساوی است با مقسوم .


21 – واحد اندازه گیری مایعات لیتر است مثل بنزین – نفت .


22 – به مستطیلی که ضلع های آن هم اندازه باشند مربع می گوییم .


23 – به هر لوزی که زاویه های آن قائمه باشند مربع می گوییم .


24 – اندازه ی دور هر شکل محیط آن شکل نامیده می شود .


25 – محیط مربع مساوی است با : اندازه ی یک ضلع ضربدر 4

26 – محیط لوزی برابر است با اندازه ی یک ضلع ضربدر 4


27 – محیط مثلث متساوی الاضلاع برابر است با : اندازه ی یک ضلع ضربدر 3


28 – برای اندازه گیری محیط مستطیل یا متوازی الاضلاع : اندازه ی دو ضلع متوالی را جمع می کنیم و بعد حاصل را دو برابر می کنیم .


28 – اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها زوج باشد یعنی 0 – 2 – 4 – 6 – یا 8 باشد .


29 – اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 یا 5 باشد .


30 – اعدادی هم بر 2 هم بر5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 باشد .


31 – اعدادی هم بر 2 هم بر5 و هم بر 10بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 باشد .


32 – برای نوشتن کسرهای مساوی صورت و مخرج را در یک عدد واحد مثل 2 ضرب می کنیم.

آموزش ریاضی ابتدایی
آموزش ریاضی ابتدایی


33 – در ساده کردن کسرها باید صورت و مخرج را به یک عدد مساوی تقسیم کنیم .


34 – از دو کسر که دارای مخرج های مساوی است آن کسری بزرگتر است که صورتش بیشتر باشد .


35 – از دوکسر که دارای صورت های مساوی هستند آن کسری بزرگتر است که مخرش کمتر باشد .


36 – کسرهایی که صورت و مخرج مساوی دارند مساوی هستند با 1 .


37 – مساحت هر مستطیل برابر است با حاصل ضرب طول در عرض


38 – مساحت مربع برابر است با حاصل ضرب اندازه ی یک ضلع در خودش .


39 – مساحت هر متوازی الاضلاع برابر است با حاصل ضرب قاعده در ارتفاع آن .


40 – مساحت هر مثلث برابر است با قاعده ضربدر ارتفاع تقسیم بر ۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *