۱۳ اشتباه بزرگ در زندگی

۱-خوشبختی به قیمت بدبختی دیگران
۲-نگرانی از مسائلی که خارج از کنترل شماست
۳-عدم حذف غیرممکن در زندگی
۴-ترس از ریسک کردن برای پیروزی
۵-محدود دیدن
۶-اهداف شما قربانی افکار دیگران
۷ -فکر کردن به محدودیتها قبل از اقدام به عمل
۸-باز کردن ذهن به روی هر نوع فکر
۹-باور به شانس بد

۱۰-ندیدن عواقب و پیامدها
۱۱-در اندیشه گذشته
۱۲-سطحی نگری
۱۳-عبرت نگرفتن از شکست