گزارش اداری

گزارش اداری عبارت است ازمکاتبه ای که ازسوی واحدهای سازمانی یا مجموعه ا ی ا ز کا رمندان و یا فردی خاص تهیه وطی آن خواسته ها ، پیشنهادات ، نظرات و یا نتیجه ا قدامات ا نجا م شده در راستای اجرای دستورات صادرشده ، جهت آگاهی از امور و یا تصمیما تی که باید اتخاذ گردد ، به مقام بالاترارائه می گردد . گزارش های  اداری باهدف آگاهی ازتصمیمات و یا آگاهی از امور اجراشده نوشته می شوند.

انواع گزارش های اداری:

گزارش خبری ، گزارش توصیفی و گزارش کار

گزارش خبری ، هدف رساندن بار خبری اتفاق و یا نتیجه دستورمی باشد که در نحوه نوشتن آن باید به سندیت داشتن خبر ومیزان روشن بودن آن توجه شود .

گزارش توصیفی معمولا پس ازانجام بازدیدهای علمی وبازرسی ازمکان ها وافراد صورت گر فته و در آن به تشریح شرایط موجود پرداخته می شود .

گزارش کار: نتیجه ی اجرای  دستور  و انجام کار گزارش می شود.

مشخصات یا ویژگی های یک گزارش خوب

۱-    گزارش باید صرفاً منعکس کننده حقایق باشد و در هیچ موردی اطلاعات غیرمستند ارائه نشود وهیچ گونه بزرگنمایی و یا د خالت نظر شخصی نباید درآن وجودداشته باشد .

۲-    گزارش باید سرشار از اطلاعات لازم وکافی باشد و از مطالب غیرضرور و بی اهمیت جلوگیری شود وفقط باید موارد مهم با ذکر جزئیات ذکر گردد .

۳-  قواعد درست نویسی رعایت گرددو فاقد غلط های املایی ونگارشی باشد.

۴- احساسات و سلیقه‌های شخصی در نوشتن گزارش دخالت داده نشود.

۵-  منظّم و منسجم بودن تقسیم بندی و فصل بندی مطالب