تحلیل داده های آماری

چگونه P-Values مقاله را گزارش کنیم؟ 

چگونه P-Values مقاله را گزارش کنیم؟ 

چگونه P-Values مقاله را گزارش کنیم؟ 

ساعد نیوز: P-Values به خواننده مقاله اطلاعاتی درباره تفاوت‌ها و ارتباط بین متغیرها ارائه می‌‌دهد و مشخص می کند که آیا این تفاوت‌‌ها و ارتباطات بین متغیرها تصادفی بوده یا برحسب مداخلات انجام شده و ماهیت متغیرهای پژوهش می‌باشد.

نگارش مقاله نیز مانند نگارش پایان نامه، دارای یک سری اصول و قواعدی می باشد که در مجلات مختلف دارای تعریف مشخصی برای خود می باشد و بایستی بر اساس آن نوشته شود. اگر مقاله ای فاقد این اصول درست و استانداردهای اولیه باشد، هرگز از سوی مجله پذیرفته نخواهد شد (بیشتر بخوانید: آموزش گام به گام مقاله نویسی). از جمله مهم ترین بخش های مقاله ، نگارش بخش نتایج و یافته هاست. در بخش یافته ها برحسب آزمون های آماری که برای آنالیز داده ها استفاده می شوند، ذکر p values از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطلب قصد داریم به آشنایی با روش صحیح گزارش p-values در مقالات بپردازیم.

روش صحیح ارائه p-values در مقاله علمی

عموماً p-values به خواننده مقاله اطلاعاتی درباره تفاوت های گروه ها، ارتباط بین متغیرها و موارد مشابه ارائه می دهد و وجود آن به این خاطر است که مشخص شود آیا این تفاوت ها و ارتباطات بین افراد و متغیرها برحسب شانس و تصادف بوده یا برحسب مداخلات انجام شده و ماهیت متغیرهای پژوهش می باشد. برحسب رهنمودهای آماری مختلف، نگارنده مقاله می بایست p-values را برای هر تغییر، تفاوت و یا ارتباط با استفاده از اصطلاح “معناداری” ذکر نماید. سطح معناداری معمولاً بین ۰/۰۱ ، ۰/۰۵ و ۰/۰۰۱ است و توصیه می شود که هر یک از این سطوح معناداری در بخش روش شناسی مقاله ذکر گردد. برای مثال می توانید در یک جمله مانند “سطح معناداری در این پژوهش برابر با ۰/۰۵ در نظر گرفته شد” آن را ذکر کنید. طبیعی است که اگر این سطح را در سطح ۰/۰۱ یا ۰/۰۰۱ در نظر بگیرید می بایست همین سطح را ذکر کنید.

پرسشنامه استاندارد (دارای روایی، پایایی، روش نمره گذاری و منبع داخل و پایان متن )

مبانی نظری و پژوهشی

با اینحال، p-values به خواننده مقاله درباره میزان اثر و قدرت آن، میزان تغییرات و یا قدرت رابطه بین متغیرها مفهومی منتقل نمی نماید و بنابرانی نویسنده مقاله نباید به ذکر میزان p-values در مقاله خود بسنده کند. بهتر است شما میزان t، f یا r را برای آزمونهای تی، تحلیل های ورایانس و کواریانس و همبستگی و رگرسیون را نیز در کنار میزان p-values ذکر نمایید.

برای مثال، پژوهشی اذعان می دارد که بین متغیرهای اضطراب و رضایت شغلی رابطه معناداری بدست آمده است (۰/۰۵>p). در اینجا شما به خوانندگان مقاله مطرح می کنید که شواهد کافی برای رابطه این دو متغیر پیدا کرده اید و ارزش p نیز نشان می دهد این رابطه بر اساس شانس و تصادف نبوده است. در این گزارش نقصی که وجود دارد اینست که شما به خوانندگان خود درباره منفی یا مثبت بودن رابطه این دو متغیر و میزان قدرت این رابطه اطلاعات خاصی ارایه نداده اید. پس بهتر است میزان رابطه بدست آمده را نیز اشاره نمایید؛ برای مثال بنویسید”میزان r حاصل از همبستگی بین رضایت شغلی و اضطراب برابر با ۰/۷۸ – بدست آمد و این میزان به لحاظ آماری معنادار بود(۰/۰۵>p).

بسیاری از نویسندگان در گزارش ارزش p میزان دقیق آن را می نویسند. برای مثال، فرض کنید پژوهشی انجام داده اید و در آن سطح معناداری را ۰/۰۵ در نظر گرفته اید؛ مقدار p برابر با ۰/۰۳ آمده و شما آنرا اینگونه گزارش کرده اید: ۰/۰۳=p. این نحوه از گزارش اشتباه است و بسیاری از مقالات آن را قبول ندارند. در این مورد اشتراک نظر بین اساتید آماری این است که مقدار p را کوچکتر یا بزرگتر از ۰/۰۵، ۰/۰۱ و ۰/۰۰۱ گزارش نمایید. در این مثال بهتر است اینگونه بنویسید: ۰/۰۵>p زیرا ۰/۰۳ کوچکتر از ۰/۰۵ می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *