چهار مرحله برای رسیدن به آرامش ذهن

گام اول: دست از قضاوت خود و دیگران برداریم، سروصداهای ذهن کم می‌شود.

گام دوم: زاویه دید و نگرش خود را تغییر بدهیم.مدیریت کردن زیاد و برنامه ریزی افراطی نداشته باشیم.

گام سوم: دست از شرح‌حال دادن نسبت به کارها و وقایع گذشته تا بحال و یا تصمیمات آینده برداریم.

گام چهارم: برای خودمان حریم داشته باشیم و به حیات خلوت دیگران سرک نکشیم!