به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

چرا طرح پژوهشی ( Poroposal) ام رد شد؟!

0

دلایل زیادی برای رد شدن یک طرح پژوهشی وجود دارد. لیست ‌زیر ‌بر ‌اساس ‌یک ‌طرح ‌پژوهشی ‌انجام ‌شده، ‌از‌ نقص های حدود‌‌ 605 طرح ‌‌پژوهشی ‌رد ‌شده‌ تهیه‌ شده ‌است‌ که ‌از ‌جمله ‌علل ‌رد‌ ‌ آنها ‌به ‌شرح‌ زیر ‌است.‌ ‌

  1. مسئله مورد بررسی % 58 شامل:

الف – ‌مسئله‌‌ اهمیت‌کافی‌ندارد‌واطلاعات‌ جدید ‌یا‌مفیدی ‌نمی دهد‌.

ب-‌تحقیق ‌ارائه ‌شده‌بر‌اساس‌فرضیه های نامناسب‌است‌.‌ ‌

ج- ‌مسئله‌پیچیده‌ تر‌از‌آن‌است‌که‌محقق‌فکر‌ می کند‌.

د- ‌‌مسئله،‌ فقط‌اهمیت ‌محلی(‌‌LOCAL) دارد‌ و ‌از‌ نظر‌تولید‌یا‌کنترل‌اشکال‌دارد. ‌

ه- ‌مسئله،‌ از‌نظر‌مالی ‌نپخته ‌است ‌و وسیله ‌تضمین ‌ندارد‌ ‌و‌ بیشتر ‌یک ‌مطالعه ‌راهنما می باشد.‌

و-‌مسائل‌بسیاری‌وجود‌دارند‌که‌محقق‌ ‌ آنها‌را‌در‌نظر‌نگرفته‌است. ‌

ز-‌ماهیت‌تحقیق‌واهمیت‌آن‌نامعلوم،‌پراکنده‌وبدون‌هدف ‌مشخص می باشد‌.

ح-‌موضوع‌پیشنهادی‌محقق‌برای‌استفاده ‌جهت‌ موضوع‌ مورد‌ مطالعه‌ نامناسب ‌است‌ و‌یا حصول‌ به‌ آن ‌مشکل ‌است. ‌

  • روش کار %73شامل:

الف – ‌روش‌ ها ‌یا‌ آزمون‌ های‌ارائه‌شده‌برای‌بیان‌اهداف ‌ذکر‌ شده ‌نامناسب ‌اند.

ب-‌شرح ‌نامعلوم‌ است‌ و عدم ‌شفافیت‌ آن، ‌ارزیابی‌کافی‌ را‌ ممکن‌ نمی سازد‌.

ج- ‌طراحی‌مطالعه،‌ با‌دقت‌اندیشیده ‌نشده‌ است.

‌ د-‌از‌نظر‌آماری‌،ملاحظات‌کافی‌در‌نظر‌گرفته‌نشده‌است.‌‌ ‌

ی‌- ‌‌روش،‌ ‌علمی‌نیست.

ه- ‌کنترل‌ ها نامناسب ‌تصور‌ شده‌اند ‌یا ‌به ‌قدر‌ کافی‌ شرح‌داده ‌نشده ‌ اند.

ن-‌تعداد‌مشاهدات‌نامناسب‌است. ‌

و-‌وسایل ‌مورد‌ نظر، ‌خارج ‌از ‌روش ‌کار‌ عنوان ‌شده  اند و یا ‌از‌ جهات ‌دیگر‌ نامناسب اند.

منبع:
شمس، اسدا.. و افروغ، سعید.( 1393). روش تحقیق بدون معلم. انتشارات اندیشه گویا .

Leave A Reply

Your email address will not be published.