به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرســشنامــه وضــعيت زناشــويي گلومبــوگ- راســت

0

پرســشنامــه وضــعيت زناشــويي گلومبــوگ- راســت ( GRIMS)

The Golombok Rust Inventory of Marital State

اين پرسـشنامـه كـه بـه بررســـي روابـــط يـــك زوج مـــي پـــردازد، داراي  28مـــاده چهارگزينه اي (مخالف،كاملاً مخالف، موافـق، كـاملاً موافـق) مي باشد. گزينه ها بين صفر تا سه نمره گذاري مي شوند. از ايـن رو نمره كل بين صفر تا  84در نوسـان اسـت. نمـره بـالا نـشانه وخيم تربودن وضعيت زناشويي است.

همراه  2 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

Leave A Reply

Your email address will not be published.