پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ رفتار ذخیـره ای (R-SI )احتکار

پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ رفتار  ذخیـره ای (R-SI )احتکار

احتکـار وسواسـی گـردآوری و نـاتوانی در دورانـداختن  اموال بی ارزش یا کم ارزش است (استکتی و فراست،  ( ۲۰۰۳ ، و در ۲۰ تـا ۳۰ درصـد بیمـاران مبــتلا بـ ه اخـتلال وسواســی- اجباری ( OCD )شایع می باشد ( فراست، کراوس و استکتی، .(۱۹۹۶همچنین، احتکار وسواسی در دیگر اختلال های روانی مانند اسکیزوفرنیا، بـی اشـتهایی روانـی، اخـتلال هـای روانـی – عـضوی و افـسردگی دیـده شـده اسـت (فراسـت، اسـتکتی و  گریشام ،۲۰۰۴   .(رفتارهای احتکار ی نیز یکی از مـلاکهـا ی تشخیصی اختلال شخصیت وسواسی- اجباری اسـت (انجمـن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۰۰ .( شدت رفتارهای احتکاری در دامنه ای از خفیف تا شدید و حتی تهدیدکننده زندگی قرار دارد (فراسـت، گـراس، ۱۹۹۳؛  فراســت، اســتکتی و ویلیــامز ، ۱۹۹۹  .(احتکــار وسواســی بــا آشفتگی و آ سیب چـشم گیـری همـراه اسـت . احتکـار شـدید می تواند بـا مـشکلات زیـادی در منـزل (ماننـد آتـش سـوزی، شرایط غیربهداشـتی، مـشکلات سـلامتی، محـدودیت فـضای زنـدگی) همـراه باشـد (فراسـت و همکـاران، ۱۹۹۹ ). نـاتوانی دیگران در بهره گیری از فضای زندگی و شرمساری در مـورد بهمریختگی منزل، بیشتر محتکران را ناگزیر می کند تا دیگران را از دسترسی به زندگی آنها شدیداً باز دارد. این افراد از نظـر اجتماعی گوشه گیر بوده و در مقایسه با جمعیـت عـادی کمتـر  ازدواج می کنند(محمد زاده، ۳۸۸) .

این پرسشنامه توســط فراســت و همکــاران (۲۰۰۴ ) ســاخته شــده و نــسخه اصــلاح شــده ی پرســشنامــه ۲۶ ســؤالی رفتــار ذخیــره  ای ( SI )  می باشـد  که در ایران توسط محمد زاده (۱۳۸۸) ترجمه و اعتبار یابی شده است(همان منبع) .

همراه با یک مقاله رایگان

[zarinpalpaiddownloads id=”339″]

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *