پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه ی والدگری آلاباما

پرسشنامه ی والدگری آلاباما

اﺧﺘﻼﻻت ﮐﺮداري و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮاي ارﺟﺎع ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن از  ﺳﻮي واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳـﻼﻣﺖ و ﻣﺸـﺎوره   ي روان ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳـﺖ. اﯾـﻦ دﺳـﺘﻪ از   اﺧﺘﻼﻻت ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻫﻤ ﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺸـﮑﻼت ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ و ﻧﻘـﺺ در   رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑـﺮاي ﺑـﺮوز اﯾـﻦ    دﺳﺘﻪ از اﺧﺘﻼﻻت اﺷﺎره داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.  دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺤـﻮل اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺮ   ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺒﮏ رﻓﺘﺎري واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺎﺳـﯽ در ﺑـﺮوز   اﺧـﺘﻼﻻت ﮐـﺮداري و ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي  ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد. ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه، راﺑﻄﻪ ي ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﯿﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺛﺒﺎت ﺳﺒﮏ واﻟﺪﮔﺮي ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼت   رﻓﺘﺎري و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧـﺪان وﺟـﻮد دارد.  ﻧﺘـﺎﯾﺞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺸ ﻬﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ و ﻧﻘﺺ در ﻧﺤﻮه ي واﻟﺪﮔﺮي ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري از  ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟـﻪ و ﺑـﯿﺶ   ﻓﻌـﺎﻟﯽ، اﺧـﺘﻼﻻت ﮐـﺮداري و ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ.  ﺳﺒﮏ واﻟﺪﮔﺮي راﺑﻄﻪ  ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻓﺮزﻧﺪان دارد (سامانی،1390). 

 

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ي ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ واﻟﺪﮔﺮي آﻻﺑﺎم ﻓﺮم ﮐﻮدﮐﺎن در اصل دارای 51 سوال می باشد ولی در اینجا از اصلاحیه این پرسشنامه که توسط سامانی (1392) متناسب با جامعه ی ایرانی شده است و 6 عبارت (4، 28، 30، 32، 33 و 41 ) حذف شده است . پس دارای 45 عبارت است و شش بعد والدگری را اندازه می گیرد.    

همراه با  1 مقاله پایه ای رایگان

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *