به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه یادگیری سازمانی ليائو و وو (2013)

پرسشنامه یادگیری سازمانی ليائو و وو (2013)

پرسشنامه یادگیری سازمانی ليائو و وو (2013)

سازمان ها در قرن بيست و يكم بي وقفه با تغيير مواجه انـد . بـراي اينكـه آنهـا را بـه رقابـت مـؤثر در بازارهاي رقابتي توانمندسازيم، نكته كليدي اين است كه چگونه بايد يـاد بگيرنـد و دانـايي جديـد توليد كنند. يادگيري سازماني فرايندي اسـت پويـا كـه سـازمان را قـادر          مـي سـازد تـا بـه سـرعت بـا تغييـر  سازگاري يابد. اين فرايند شامل توليد دانش جديد، مهارت ها و رفتارها مي شود. يادگيري سازماني راه اصلي ايجاد كار دانشي و بهبود كارآيي سازمان است . پس يك سازمان موفق بايد در يادگيري پويا باشد.

پرسشنامه یادگیری سازمانی توسط ليائو و وو (2013) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 21 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه چهار بعد تعهد مدیریت، نگرش به یادگیری، انتقال دانش و یکپارچگی دانش را مورد سنجش قرار می دهد.

به همراه 3 مقاله پایه رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

https://affstat.adro.co/click/c8a09c3f-ac03-4405-adfd-295690a99fc3


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.