به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه گرایش به خرافات:

0

پرسشنامه گرایش به خرافات:

در گوشه و كنار جهان در لابه لاي فرهنگ عامه، عقايد و باورهايي به چشم مي خورنـد كـه از نظـر تفكـر مدرن در رده عقايد خرافي طبقه بندي مي شوند. علي رغم بار معنايي منفي كـه بـر ايـن دسـته از عقايـد متصور است، بر پايه منطق امروزين، خرافات آن گونه از عقايد و باورهايي هستند كه بـه لحـاظ علمـي و تجربي غير قابل دفاع بوده و مي تواند زمينه هاي تحرك يا توقف جامعه را حـول موضـوعي خـاص فـراهم آورد. به همين ترتيب به لحاظ كاركردهاي آشكار و پنهان مثبت و منفي كه اين دسته از عقايد در جوامع امروزين دارند، بحث و بررسي پيرامون آن ها اهميت ويژه اي مي يابد.

تعـدادي از ايـن باورهـا جنبـه محلـي و قومي دارند و در حيطه يك جغرافياي خـاص شناخته مي شود و برخـي ديگـر از ايـن نـوع اعتقادات جنبه بين المللي دارند، بـراي مثـال نحـس بـودن عـدد  13كـه تقريبـاً در اكثـر فرهنگ ها و ملل شايع اسـت و بـه نحـو غيـرقابل باوري در بين مـردم اشـاعه پيـدا كـرده است. آنچه مسلم است اينكه بخش عظيمـي از فرهنگ عامـه بـه ايـن مفـاهيم اختـصاص داشته و با شـيوه هـاي بنيـادين انديـشيدن و احــساس كــردن و بــه طــور كلــي بــا نحــوه پاسخگويي انسان ها به محيط پيوند تنگاتنگي پيدا كرده است. نكته حائز اهميت در مورد خرافات ايـن است كه به واسطه ارتباط اينگونه عقايـد بـا صـور زيـرين (زيرسـاخت) احـساسي اقـوام و احــساسي امنيــت وجــودي، چنــان ارزش و اعتباري كسب نموده اند كه تقريباً هيچ گونـه باور متضادي را برنمي تابنـد. همـانطـور كـه ديويد هيوم بيان نموده، تمايل به خرافـات را هرگـز نمـي تـوان از بـين بـرد، چـون نكتـه متنــاقض اينجاســت كــه خرافــات بخــش جدايي ناپذير آن دسته از سازوكارهاي انـسان است كه بدون آنها آدمي قادر به ادامه حيـات نيست. بنابراين با توجه به اهميت و كاركردهاي آشكار و پنهاني كه ايـن قِـسم از فرهنـگ در رشد، تحرك يا توقف جوامع بـشري دارد، بـر پژوهشگران و محققان است كه انواع و اقـسام عقايـد خرافـي رايـج در بـين عامـه مـردم را شناسايي كنند و جنبه هـاي مثبـت و منفـي اين پديده را مورد بررسي و تجزيـه و تحليـل قرار دهند.  

این پرسشنامه دارای 31 گویه است و هدف کلی آن بررسی میزان مقبولیت خرافات و یا اعتقاد افراد به خرافاتهای رایج (در ایران) می باشد.

پایایی و روایی این پرسشنامه در هیچ منبعی ذکر نشده است.

همراه  1 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.