پرسشنامه کانون کنترل

پرسشنامه کانون کنترل:

راتردر سال ۱۹۶۶ برای ارزیابی انتظارات تعمیم یافته ی فرد در زمینه کنترل درونی یا بیرونی تقویت یک پرسشنامه ۲۹ ماده ای تهیه کرد. این پرسشنامه شامل ۲۹ ماده گزینه – بایست است که ۲۳ مورد آن کانون کنترل را می سنجد و ۶ گزینه (۱،۸،۱۴،۱۹،۲۴،۲۷) آن خنثی است که جهت استحکام پرسشنامه انتخاب شده تا هدف پرسشنامه را پوشیده دارند. در اجرای این پرسشنامه از آزمودنیها خواسته می شود که در هر سؤال گزینه ای را که به نظر آن ها درست تر است ،انتخاب کنند. سیستم نمره گذاری آن بر اساس ۰ و۱ است. پاسخ مثبت به گزینه های درونی نمره یک و پاسخ مثبت به گزینه های بیرونی نمره صفر می گیرد (لازم به ذکر است اینکه کدام عبارت اول یا دوم مبیّن کنترل درونی و بیرونی است در گزینه های مختلف متفاوت است) . در نتیجه هرچه میزان درونی بودن فرد بیشتر باشد ، نمره بالاتری بدست می آورد. دامنه نمرات از ۲۳ – ۰ است.در این پرسشنامه وقتی نمره ی فرد از ۱۴ بیشتر شد فرد درونی شناخته می شود و در صورتیکه نمره او ۱۴ یا کمتر از ۱۴ بشود بیرونی شناخته می شود.

پرسشنامه راتر در پژوهشهای متعددی که پیرامون هسته کنترل صورت گرفته است مورداستفاده پژوهشگران قرارگرفته است مثلا”( اشکاناسی ،۱۹۸۵؛پری رست،۱۹۹۳؛پرلو،۱۹۹۳؛سیلیمن وهمکاران،۱۹۹۳؛وب وهمکاران، ۱۹۹۳؛آلن،۱۹۹۴؛ بیابانگرد،۱۳۷۱؛دارابی،۱۳۷۳؛عباسی،۱۳۷۳).پروکیوک و لوسی یر تعداد ۲۷۷پژوهش مربوط به هسته ی کنترل را مرور کردند ، در این بررسی معلوم شد که ۶۹% از کل پژوهشهای بررسی شده مقیاس هسته کنترل درونی – بیرونی راتر (۱۹۶۶)را بعنوان ابزارسنجش هسته ی کنترل مورد استفاده قرار داده اند.

توجه:( این پرسشنامه دارای  ۲۳سوال است و در ۶صفحه نوشته شده است. نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *