پرسشنامه وسواس مذهبی پن

پرسشنامه وسواس مذهبی پن ( ( PIOS
بحث دین از دیرباز مورد توجه بوده است و کمتر جامعه¬ای را می¬توان یافت که با دین سر و کاری نداشته باشد. نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است افرادی که اعتقادات دینی دارند و یا اعمال مذهبی انجام می دهند نسبت به سایر افرادی که چنین اعتقادات و یا اعمال را ندارند از سلامت روانی و سازگاری بهتری برخوردارند. برخی روان¬شناسان نیز باورها و رفتارهای مذهبی را نمودهایی از آسیب¬شناسی روانی اختلال وسواسی- اجباری به شمار آورده¬اند. اعتقاد به وجود یک مبدأ متعالی، مجموعه¬ای از اصول و قوانین را در یک چارچوب معنادار قرار می¬دهد که پیروی و رعایت آن¬ها برای افراد به صورت الزام در می¬آید. سطوح متفاوت این اعتقادات می-تواند در پیدایش اختلالات روانی مؤثر باشد. از جمله این اختلالات، وسواس است. برای نمونه، براد شاو، الیسون و فلنلی در پژوهش خود دریافتند تصویر ذهنی مثبت از خدا به صورت معکوسی با گستره وسیعی از اختلالات روانی در ارتباط می¬باشد. هم¬چنین، آنان به این نتیجه رسیدند که افراد با تصویر ذهنی مثبت از خدا -نسبت به دیگران- افکار وسواسی کمتری دارند (شاملی و همکاران،۱۳۹۰).
این پرسشنامه یک مقیاس ۱۹ ماده ای با طیف لیکرت )پنج گزینه ای( است که توسط جاناتان اس. دیوید. اف و شاون.پی در سال ۲۰۰۱ تهیه شده است. این مقیاس در ابتدا ۷۷ ماده بوده که براساس مصاحبه مؤلفان با بیماران وسواسی اجباری مذهبی تهیه شده است. در ادامه تعداد ماده های این پرسشنامه ابتدا به۲۹ و سپس به۱۹ ماده تقلیل – داده شد و فرم نهایی آن تحت عنوان PIOS مورد استفاده قرار گرفت.
به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان


این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.
برای مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید.