به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه هیجان کلاسی ( تیتث ورث و همکاران ، 2010) Classroom Emotions Scale( Titsworth et al, 2010)

0

پرسشنامه هیجان کلاسی ( تیتث ورث و همکاران ، 2010)

Classroom Emotions Scale( Titsworth et al, 2010)

محـيط هـاي تحصـيلي آكنـده از هيجـان هـايي؛ نظيـرلـذت يـادگيري، اميـدواري، غـرور،  اضطراب، خشم، شرم، نااميدي و خستگي هستند و  دانش آموزان دانشجویان در محیط‌های تحصیلی هیجان‌های متعددی را تجربه می‌کنند و این هیجان‌ها تأثیر زیادی در انگیزش، یادگیری و عملکرد و همچنین سلامتی آن‌ها دارند.

عليرغم تجربه اين هيجان ها در دوره هاي مختلف تحصيلي به صـورت مسـتمر، پـژوهش در زمينه هيجان هاي پيشرفت به كندي پـيش مـي رود، ايـن بـه طـور خاصي شگفت انگيز است زيرا هيجان ها تأثيرزيادي بر انگيزش، يادگيري، عملكرد، رشد، هويت و سـلامت دانشـجويان دارنـد . بنـابراين سـنجش ايـن هيجـان هـا در موقعيته اي تحصيلي وتحليل ريشه ها و كاركردهـاي آنهـا از اهميـت فراوانـي برخـوردار است( رضایی، 1392).

این پرسشنامه توسط تیتث ورث و همکاران (2010) طراحی و  اعتبار سنجی شده است .نسخه اولیه 16 گویه در 3 زیر مقیاس حمایت هیجانی، تقلای هیجانی و ظرفیت هیجانی نوشته شد که در تحلیل عاملی تأییدی 2 گویه باساختار عامی برازنده نبود و کنار گذاشته شد، لذا در نهایت مدل 14 گویه ای تأیید شد(تیتث ورث و همکاران ،2010). در ایران قدسی و همکارانش( 1397) آن را اعتبار سنجی کرده اند و گویه های آن را به 13 مورد کاهش داده اند در این جا از این نسخه استفاده شده است.

به همراه 2مقاله پایه رایگان

50,000 ریال – خرید

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.