بی میلی جنسی چیست؟

پرسشنامه هوش هیجانی لی و همکاران(2014)

پرسشنامه هوش هیجانی لی و همکاران(2014)

پژوهشگران بیان می کنند که برای رسیدن به سطح بالایی از مهارت هاي  تحصیلی، علاوه بر توانایی های شناختی کلی، فرد باید به رشد مناسب در جنبه  هایی همچون  کنترل هیجانات و عواطف دست یابد.  هوش هیجانی ، نشان دهنده درک احساسات خود از احساسات مردم و در نتیجه  درك بهتر و زندگی بهتر بدون زندگی کردن با مردم است که به ارتباطی بهتر با دیگران در تمام سطوح و سطح بالاتري از عزت نفس و ارزش شخصی منجر می شود (میتروفان و سیروکف، 2014).

امرلینـگ و همـکاران (2008)، ضمـن تأکیـد بـر تأثیـر هیجان هـای افـراد بـر رفتـار آنـان بیـان می دارنـد کـه از نظـر مفهومـی، هـوش هیجانـی نوعـی توانایـی اسـت کـه بـرای اصلاح تفکـر بـه کار مـیرود.(گلمـن ،2001 ) هـوش هیجانـی را ظرفیـت شـناخت احساسـات خـود و دیگران بـرای انگیزش و مدیریـت هیجان هـا و ارتباطـات خـود تعریـف کـرده اسـت.  

پرسشنامه هوش هیجانی توسط لی و همکاران (2014) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 16 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه چهار بعد خودآگاهی، دیگرآگاهی، استفاده از احساسات و مدیریت عواطف را مورد سنجش قرار می دهد. این پرسشنامه در ایران نیز اعتباریابی شده است.

به همراه 5 مقاله  رایگان

50,000 ریال – خرید

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.