پرسشنامه های رایگان

در این بخش پرسشنامه هایی ارائه می شود که فاقد مشخصات پرسشنامه های استاندارد می باشند. این پرسشنامه ها رایگان می باشد و بعد از کلیک بر روی لیکنک می توانید آن ها رابدون پرداخت هیچ هزینه ای  دانلود فرمائید.

توصیه ما استفاده از پرسشنامه های استاندارد می باشد.   برای دسترسی به پرسشنامه های استاندارد اینجا کلیک نمایید. پرسشنامه های استاندارد

1- پرسشنامه نظرخواهی از اعضای هیأت علمی در زمینه عوامل بازدارنده برای استفاده از تکنولوژی آموزشی

2-مقیاش اضطراب کودکان فارسی و انگلیسی ساس

3-دانلود پرسشنامه پذیرش تغییر شغل مارتین پاتچن       (1965)

4- پرسشنامه های مدیریت دانش و بانکداری نوروزی اصلاحات