پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه های خوش بینی ( LOT- R) (اسچیر و همکاران، 1994)

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه  های خوش بینی   ( LOT- R) (اسچیر و همکاران، 1994)

مرور شواهد تجربی نشان می­دهد که در سال­های اخیر یکی از پراستفاده­ترین مفاهیم در قلمرو مطالعاتی روان­شناسی مثبت­نگر، سازة خوش­بینی[1] بوده است (خانجانی، شهیدی، فتح­آبادی، شکری، مظاهری و رحیمی­نژاد، 1394؛ حمزه­زاده قلعه­جوقی، گلزاری، فروغان و مشکی، 1394؛ خانجانی، شهیدی، فتح­آبادی، مظاهری و شکری، 1393؛ طاعتی، شکری و شهیدی، 1393؛ پنگ[2]، زو، چاین، لیو  و وانگ، 2014؛ سلیگمن[3]، ارنست، گیلهام، رویچ و لینکینس، 2009؛ فورگارد و سلیگمن[4]، 2012؛ برانواسر، گلیهام و کیم[5]، 2009؛ کاتالی، چاپلین، گلیهام، ریویچ و سلیگمن[6]، 2006؛ آنگ، برگیمن، بیسکانتی و والنس[7]، 2006). نتایج مطالعات مختلف نشان می­دهد که توان تفسیری خوش­بینی در پیش­بینی کنش­وری افراد در قلمروهای مطالعاتی مختلف غیرقابل انکار است (راند[8]، 2009؛ کارور، اسچیر  و سگرستروم[9]، 2010؛ کارادیماس، کافتیسیوس و سیدریرس[10]، 2007؛ چانگ، سانا و یانگ[11]، 2003؛ بیرد، هوی و هوی[12]، 2010؛ راتینگ، هانسن و مارینو[13]، 2009). بر اساس شواهد نظری و تجربی موجود، مجموعه صورتبندی­های مفهومی ناظر بر سازة خوش­بینی در دو ردیف از یکدیگر متمایز می­شوند. اول، رویکرد مهارت­مدار پیشنهادی سلیگمن (1991) که در نظریه­های اسنادی انگیزش[14] ریشه دارد. در این رویکرد، بر مشخصه­های سبک­های اسنادی خوش بینانه و بدبینانه و نقش آنها در توسعة آسیب­شناسی روانی و در مقابل ایمن­سازی روانی[15] تاکید می­شود. طبق این چهارچوب مفهومی، در مواجهه با رخدادهای منفی، گرایش فرد به استفاده از علل بیرونی، ناپایدار و خاص بیانگر سبک تبیینی خوش­بینانه[16] و تمایل فرد به استفاده از علل درونی، پایدار و فراگیر بیانگر الگوی اسنادی بدبینانه[17] است. در این رویکرد نظری، سازة خوش­بینی به مثابة انتظارات پیامد مثبت یا انتظار وقوع پیامدهای مثبت در مقایسه با پیامدهای منفی مفهوم سازی می­شود. دوم، رویکرد خوش­بینی گرایشی[18] که به وسیلة کارور و اسچیر (1998) توسعه یافته است. در این رویکرد، به طور کلی خوش­بینی بر انتظارات مثبت نسبت به آینده دلالت دارد. در این خط فکری، خوش­بینی به یک ویژگی نسبتاً پایدار شخصیتی اطلاق می­شود که در تلاش فرد برای نمایش الگوهایی از رفتار با هدف به حداقل رساندن تفاوت بین حالت واقعی و هدف مطلوب فراروی انعکاس می­یابد (اسچیر، کارور و بریدگیس[19]، 2001).

شییر و کارور (1985)  برای ارزیابی خوش بینی سرشتی، آزمون جهتگیری زندگی ( LOT ) خود گزارش خلاصه ای را تدوین کرده و بعدها آن را مورد تجدیدنظر قرار دادند (شییر و همکاران، 1994). نوع خوش بینی که توسط LOT ارزیابی می شود، یک صفت شخصیتی است که مشخصه آن انتظارات مطلوب شخصی در آینده است (کار، 2004 ، ترجمه نجفی زند و پاشا شریفی، 1385).

در حال حاضر، LOT-R به مثابة یکی از پراستفاده­ترین ابزارهایی است که در گسترة وسیعی از قلمروهای مطالعاتی به ویژه برخی حوزه­های مطالعاتی مانند کیفیت زندگی، بهزیستی ذهنی و سلامت جسمانی مورد استفادة محققان مختلف بوده است (کارور و همکاران، 2010؛ راسموسن، اسچیر و گرینهوس[20]، 2009).

آزمون جهتگیری زندگی ( LOT )  شامل 8 ماده بود. 4 ماده آن بیانگر خلق خوش بینانه و 4 ماده بیانگر خلق بدبینانه بوده و پاسخ دهندگان در یک مقیاس چند درجه ا ی میزان موافقت یا عدم موافقت خود را با هر یک از جملات اعلام می کردند. این آزمون از لحاظ بیشتر ویژگی های روانسنجی مناسب بود و تنها انتقادی که به آن وارد شد این بود که عبارات خوش بینانه و بدبینانه آزمون همیشه از همسانی درونی بالایی برخوردار نبودند (الیورز، 1994 ، مارشال و لانگ، 1990).  افزون بر این بعضی از جملات این آزمون نشان دهنده دقیق انتظارات فرد از آینده نبودند (برد، 1998).

بنابراین نسخه تجدیدنظر شده آزمون جهتگیری زندگی ( LOT- R) جانشین آزمون اصلی ( LOT ) شد )شییر و همکاران، 1994). نسخه تجدیدنظر شده آزمون جهتگیری زندگی از آزمون اصلی خلاصه تر است (شامل 6 ماده، 3 ماده، نشان دهنده تلقی خوش بینانه و 3 ماده نشان دهنده تلقی بدبینانه).  در نسخه تجدیدنظر شده موادی که به طور دقیق بر انتظارات تأکید نداشتند حذف یا بازنویسی شدند. LOT- R از همسانی درونی مطلوبی برخوردار بوده )ضریب آلفای کرونباخ 7/0 )  و در طول زمان ثبات خوبی دارد.

همراه  6 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 


[1]– optimism

[2]-Peng, Zuo, Chen, Liu, & Wang

[3]– Seligmana, Ernstb, Gillham ,  Reivich & Linkinsd

[4]– Forgeard & Seligman

[5] – Brunwasser,  Gillham, Kim

[6] – Cutuli, Chaplin,  Gillham, Reivich, & Seligman

[7] – Ong, Bergeman,  Bisconti & Wallace

[8] – Rand

[9] – Carver, Scheier & Segerstrom 

[10]– Karademas, Kafetsios  & Sideridis

[11] – Chang, Sanna & Yang

[12] – Beard,  Hoy & Hoy

[13] – Ruthig,  Hanson & Marino

[14]– attribution theories of motivation

[15]– mental immunization  

[16]. optimistic explanatory style

[17]. pessimistic explanatory style

[18]– dispositional  

[19] – Scheier, Carver & Bridges

[20] – Rasmussen, Scheier  & Greenhouse

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.