به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه های رایگان

در این بخش پرسشنامه هایی ارائه می شود که فاقد مشخصات پرسشنامه های استاندارد می باشند. این پرسشنامه ها رایگان می باشد و بعد از کلیک بر روی لیکنک می توانید آن ها رابدون پرداخت هیچ هزینه ای  دانلود فرمائید.

توصیه ما استفاده از پرسشنامه های استاندارد می باشد.   برای دسترسی به پرسشنامه های استاندارد اینجا کلیک نمایید. پرسشنامه های استاندارد

1- پرسشنامه نظرخواهی از اعضای هیأت علمی در زمینه عوامل بازدارنده برای استفاده از تکنولوژی آموزشی

2-مقیاش اضطراب کودکان فارسی و انگلیسی ساس

3-دانلود پرسشنامه پذیرش تغییر شغل مارتین پاتچن       (1965)

4- پرسشنامه های مدیریت دانش و بانکداری نوروزی اصلاحات

5- پرسشنامه  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺒﯿﺰ (2004) 

6-دانلود رایگان پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی Preschool Children Behavioral Disorder

7- دانلود رایگان  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ

8- دانلود رایگان  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ و آموزش استاد 

9- دانلود رایگان فرم_مصاحبه_آزمون_ام_چات_ویژه_کوکان_ﻓﺮﻡ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﻴﺴﻢ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ (M‐CHAT)

10-  دانلود رایگان  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره وری

11-  دانلود رایگان پرسشنامه   کیفیت زندگی روستایی

12- دانلود رایگان پرسشنامه    پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر TQM

13- دانلود رایگان ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای اﺧﺘﻼلﻫﺎی ﻣﺤﻮر I در DSM-IV

14-دانلود رایگان   کاربرگ های مصاحبه جامع قبل از ازدواج  (فرم کوتاه

15-دانلود رایگان آزﻣﻮن اندریافت موضوع T.A.T

16-دانلود رایگان پرسشنامه    ﻣﻘﯿﺎس ارزﺷ ﻬﺎي ﺷﻐﻠﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از  دﮐﺘﺮ ﺳﺎوﻧﺎﺗﺎﻧﻮار و  دﮐﺘﺮ ﮐﺎل وﯾﻨﺪرﺳﯿﻨﮓ

17-دانلود رایگان پرسشنامه استفاده آسیب زا از اینترنت

18-دانلود رایگان پرسشنامه   سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

19-دانلود رایگان پرسشنامه  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺒﯿﺰ (2004)

20- دانلود رایگان پرسشنامه فاصله اجتماعی بوگاردوس

21- دانلود رایگان آزﻣﻮن ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي درﮔﻴﺮي ﺑﺎ اﻟﻜﻞ، ﺳﻴﮕﺎر و ﻣﻮاد ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ )ASSIST‐WHO(  ﻧﺴﺨﻪ 0/3 )

22-دانلود رایگان بسته تشخیص اختلال بیش فعالی و درمان آن

ملاک های تشخیص بیش فعالی (ADHD) براساس DSM5-

23-دانلود رایگان پرسشنامه آزﻣﻮن ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ادواردز

24- دانلود رایگان پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان

25 –دانلود رایگان پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان

26- دانلود رایگان پرسشنامه   پرسشنامه سنجش قدرت رهبری

27 – دانلود رایگان پرسشنامه سبك مسأله گشايي

<p> </p>