دانلود رایگان

پرسشنامه رایگان

در این بخش پرسشنامه هایی ارائه می شود که فاقد مشخصات پرسشنامه های استاندارد می باشند. این پرسشنامه ها رایگان می باشد و بعد از کلیک بر روی لیکنک می توانید آن ها رابدون پرداخت هیچ هزینه ای  دانلود فرمائید.

توصیه ما استفاده از پرسشنامه های استاندارد می باشد.   برای دسترسی به پرسشنامه های استاندارد اینجا کلیک نمایید. پرسشنامه های استاندارد

 

برای دانلود محصولات رایگان بر اساس تصویر بالا یا فیلم آموزشی زیر عمل کنید. 

مشاهده فیلم راهنمای دانلود رایگان   محصولات

1- پرسشنامه نظرخواهی از اعضای هیأت علمی در زمینه عوامل بازدارنده برای استفاده از تکنولوژی آموزشی

2-مقیاش اضطراب کودکان فارسی و انگلیسی ساس

3-دانلود پرسشنامه پذیرش تغییر شغل مارتین پاتچن       (1965)

4- پرسشنامه های مدیریت دانش و بانکداری نوروزی اصلاحات

5- پرسشنامه  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺒﯿﺰ (2004) 

6-دانلود رایگان پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی Preschool Children Behavioral Disorder

7- دانلود رایگان  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ

8- دانلود رایگان  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ و آموزش استاد 

9- دانلود رایگان فرم_مصاحبه_آزمون_ام_چات_ویژه_کوکان_ﻓﺮﻡ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﻴﺴﻢ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ (M‐CHAT)

10-  دانلود رایگان  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره وری

11-  دانلود رایگان پرسشنامه   کیفیت زندگی روستایی

12- دانلود رایگان پرسشنامه    پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر TQM

13- دانلود رایگان ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای اﺧﺘﻼلﻫﺎی ﻣﺤﻮر I در DSM-IV

14-دانلود رایگان   کاربرگ های مصاحبه جامع قبل از ازدواج  (فرم کوتاه

15-دانلود رایگان آزﻣﻮن اندریافت موضوع T.A.T

16-دانلود رایگان پرسشنامه    ﻣﻘﯿﺎس ارزﺷ ﻬﺎي ﺷﻐﻠﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از  دﮐﺘﺮ ﺳﺎوﻧﺎﺗﺎﻧﻮار و  دﮐﺘﺮ ﮐﺎل وﯾﻨﺪرﺳﯿﻨﮓ

17-دانلود رایگان پرسشنامه استفاده آسیب زا از اینترنت

18-دانلود رایگان پرسشنامه   سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

19-دانلود رایگان پرسشنامه  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺒﯿﺰ (2004)

20- دانلود رایگان پرسشنامه فاصله اجتماعی بوگاردوس

21- دانلود رایگان آزﻣﻮن ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي درﮔﻴﺮي ﺑﺎ اﻟﻜﻞ، ﺳﻴﮕﺎر و ﻣﻮاد ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ )ASSIST‐WHO(  ﻧﺴﺨﻪ 0/3 )

22-دانلود رایگان بسته تشخیص اختلال بیش فعالی و درمان آن

ملاک های تشخیص بیش فعالی (ADHD) براساس DSM5-

23-دانلود رایگان پرسشنامه آزﻣﻮن ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ادواردز

24- دانلود رایگان پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان

25 –دانلود رایگان پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان

26- دانلود رایگان پرسشنامه   پرسشنامه سنجش قدرت رهبری

27 – دانلود رایگان پرسشنامه سبك مسأله گشايي

28- دانلود رایگان پرسشنامه بررسی اضطراب شینان

29-  دانلود رایگان : گزارش روانشناسی بر اساس DSM-IV  و کاپلان

30- دانلود رایگان فرم مصاحبه ASI

31-  دانلود رایگان : مصاحبه حافظه شرح حال (AMI)

32-  دانلود رایگان : مقیاس گرایش جنسیتی

33-  دانلود رایگان :پرسشنامه هوش مالی

34-  دانلود رایگان :پرسشنامه وضعیت سلامت باروری

35- پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

36- دانلود رایگان : پرسشنامه ولع هرویین

37- دانلود رایگان : پرسشنامه  یادگیری در محیط مدیران

38-  دانلود رایگان : پروتکل رفتار درمانی شناختی برای بیماران مبتلا به اختلال چاقی

39-  دانلود رایگان : پرسشنامه سبک های فرزند پروری والدین

40- دانلود رایگان : پرسشنامه پرسشنامه نیازسنجی گلاسر

41-  دانلود رایگان : پرسشنامه پرسشنامه نیازهای ازدواج

42- دانلود رایگان : پرسشنامه نیم رخ اعتماد مادزلی ماپ

43-  دانلود رایگان : پرسشنامه نيمرخ برآيند درمان

44-  دانلود رایگان : پرسشنامه نيمرخ حالات خلقی

45-  دانلود رایگان : پرسشنامه هم وابستگی اسپن فیشر

46- دانلود رایگان : پرسشنامه نیاز سنجی و مکانیابی پارک های مقیاس شهری به تفکیک محله

47- دانلود رایگان : نهادهای خیریه و فقرزدایی روستایی

48-  دانلود رایگان : نمونه_پرسشنامه_طرح_یک_شهرسازی_+محله

49-  دانلود رایگان : پرسشنامه تأثیر شبکه اجتماعی مجازی بر وفاداری مشتریان

50-  دانلود رایگان :  پرسشنامه تدوین چشم انداز توسعه بر اساس نظر نخبگان

51-  دانلود رایگان :  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ CAS

52- دانلود رایگان :  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اثربخشی مدیریت منابع انسانی

53:  پرسشنامه نگرانی و بلا تکلیفی

54- دانلود رایگان :  مقـــــیاس عشق

55-  دانلود رایگان : پرسشنامۀ روان شناسی رانندگی

56- پرسشنامه عملکرد سازمانی

57- دانلود رایگان :  پرسشنامه خیانت زناشویی

58- دانلود رایگان :  پرسشنامه رضایت جنسی

راهنمای دانلود رایگان فایل در سایت: rava20.ir

 برای دانلود رایگان  مطابق تصویر زیر عمل کنید یا اینکه از لینک  زیر فیلم راهنمای آن  را نگاه کنید.

 

مشاهده فیلم راهنمای دانلود رایگان   محصولات

 توجه: این محصولات  فاقد مشخصات پرسشنامه های استاندارد (پایایی، روایی، نمره گذاری، منابع داخل و پایان متن)  می باشند.  بعد از کلیک بر روی لینک می توانید آن ها رابدون پرداخت هیچ هزینه ای  دانلود فرمائید.

اگر کار جدی پژوهشی انجام می دهید ، توصیه ما استفاده از پرسشنامه های استاندارد می باشد.

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

  • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار های کیفی: Maxquda & Nvivo

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09143444846

Telegram: @abazizi

راهنمای دانلود رایگان از روا20
راهنمای دانلود را یگان از سایت rava20.irhttps://rava20.ir/
پرسشنامه استاندارد
دانلود رایگان از سایت https://rava20.ir/