پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه نگرش مثبت کاری کارکنان بر مبنای مدل سونگ (2006)

پرسشنامه نگرش مثبت کاری کارکنان بر مبنای مدل سونگ (2006)

امروزه اهميت عامل انساني و نقش منحصر به فرد آن بـه منزلـة يـك منبـع اسـتراتژيك و طـراح و
مجري نظام ها و فراگردهاي سازماني جايگاهي به مراتب والاتر از گذشته يافتـه اسـت تـا جـايي كـه در
تفكر سازماني پيشرفته از انسان به مثابة مهمترين منبع و دارايي براي سازمان ياد ميشود. بـدين لحـاظ،
امروزه سازمان ها براي بقا، انتظام و بالندگي خود ميكوشند از طريق منابع انسـاني فرهيختـه در گسـترة
جهاني به رشد سريع، بهبود مستمر، كارآمدي، سودبخشي، انعطاف پذيري، انطباق پذيري، آمـادگي بـراي
آينده و برخورداري از موقعيت ممتاز در عرصة فعاليت خود نايل شوند. بدون اين كيفيت هـا، سـازمان هـا
واقعاً غيرممكن است كه بتوانند در مواجهه با بهترين ها به صورت رقابتي و اثربخش عمل كنند.

علماي اجتماعي از رشته هاي گوناگون علمي ظاهراً در اين نكته توافق دارند كه نگرش مي تواند بـه عنوان يك گرايش و آمادگي براي پاسخگويي مطلوب يا نا مطلوب نسبت به اشياء، اشخاص، مفاهيم، يـا هر چيز تلقي شود. پيامدهاي نگرش را ميتوان مشاهده كرد، ليكن خود آن قابل رؤيـت نيسـت. نگـرش عامل پيش بين مهمي براي عمل است.

پرسشنامه نگرش مثبت کارکنان بر مبنای مدل سونگ (2006) طراحی گردیده است. این پرسشنامه شامل 25 گویه می باشد و شامل مؤلفه­های  (اشتياق براي كمك به ديگران، تلاش براي رسيدن به كيفيت بالاتر، خلاقيت براي حل مشكلات كاري کارکنان، تمايل براي گرفتن مسؤوليت هاي جديد، دستيابي به ضرب الاجل هاي تعيين شده کارکنان) می­باشدپرسشنامه بر اساس مقیاس طیف 5 گزینه­ای لیکرت طراحی گردیده است.

1 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.