پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلد اسمیت

پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلد اسمیت

تغییرات و پیشرفت های تکنولوژیکی سال های اخیر موجب تغییر شکل محیط رقابتی سازمان ها شده است و این تغییرات، شرکت ها را با چالش ها و فرصت های جدیدی مواجه ساخته است. چالش ها به حدی است که حتی شرکت های موفق، دیگر نمی توانند با تکنولوژی و تولید همیشگی، موفقیت را به آسانی تکرار کنند(مشبکی و همکاران، ۱۳۹۱). مطالعه رفتار افراد در محیطهای کاری از دیرباز مورد توجه

اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سالهای نخست دهه ۱۹۶۰ این امر جدیت بیشتری یافت. یکی از نتایج مهم رفتار کارکنان عملکرد سازمانی می باشد. عملکرد سازمانی پدیده ای پیچیده است که شاید ساده ترین تعبیر برای آن را بتوان مجموعه فعالیت های معطوف به دستیابی بر اهداف سازمانی دانست . از اینرو عملکرد سازمانی به این موضوع مربوط می شود که یک سازمان چه مقدار به اهداف خود رسیده است(سنفورد[۱]،۲۰۰۹). پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت  دارای  ۴۲ عبارت می باشد.

به همراه ۶ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱]. sanford