پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی – رفیعی و همکارانش (1394) Bonding and Bridging Social Capital

امروزه در کنار سرمایه های انسانی و اقتصادی ، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی (social capital) نیز مورد توجه قرار گرفته است . سرمایه اجتماعی ، یا بعد معنوی یک اجتماع ، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق افراد به «همکاری» و «مشارکت» در تعاملات اجتماعی ، قادر است به حل میزان بیشتری از معضلات موجود در آن اجتماع ، فائق آید و حرکت به سوی رشد وتوسعه شتابان اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و … را امکان پذیر سازد .

در واقع ، سرمایه اجتماعی را می توان در کنار سرمایه های اقتصادی و انسانی ، بخشی از ثروت ملّی به حساب آورد که بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی (مادّی) و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود . بدون سرمایه اجتماعی ، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه ای نمی رسد ، به طوری که بسیاری از گروه ها، سازمان ها و جوامع انسانی ، بدون سرمایه اقتصادی و صرفا با تکیه بر سرمایه انسانی و اجتماعی توانسته اند به موفقیت دست یابند ، اما هیچ مجموعه انسانی ، بدون سرمایه اجتماعی نمی تواند اقدامات مفید و هدفمندی انجام دهد .

سـرمایه اجتماعــی شــبكه ای از روابــط  و پیوندهــای مبتنــی بــر اعتمــاد اجتماعــی  بیــن فــردی و بیــن گروهــی و تعامــات  افــراد بــا گروههــا، ســازمانها و نهادهــای  اجتماعــی و قریــن همبســتگی و انســجام  اراجتماعــی اســت، حمایت اجتماعــی لازم  بــرای افــراد و گروههــا بوجــود مــی آورد و  نشــها در جهتكانــرژی لازم بــرای تســهیل  تحقــق اهــداف فــردی و جمعــی را میســر  می ســازد (عبداللهــی و موســوی، 1386).

همراه با  4 مقاله پایه ای رایگان

 

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.