پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه سرشت خلقی TEMPS-A نسخه بلند 110 عبارتی

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه سرشت خلقی TEMPS-A نسخه بلند 110 عبارتی

سرشت، اساس وراثتی هیجانات و یادگیر ی هایی است که از طریق رفتارهای هیجانی و خودکار کسب می شود و به عنوان عادات قابل مشاهده در اوایل زندگی فرد دیده م یشود و تقریباً در تمام طول زندگی ثابت باقی می ماند.

کلونینجر چهار بعد برای سرشت معرفی کرده است: نوجویی،(Seeking Novel) آسیب پرهیزی،(Harm Avoidance) وابستگی به پاداش (Reward Dependence) و پشتکار(Persistence) . این ها حالت های سرشت هیجانی را تشکیل می دهند. طبق نظر اکیزکال(Akiskal) سرشت طبیعی و پاتولوژیک، رفتار و شخصیت یک رویکرد ترکیبی و یکپارچه را تشکیل می دهد که دارای دو بعد مستقل به نام فعال سازی عاطفی (تحریک و خشم) و بازداری (ترس و احتیاط) است. این دو مورد نیز حالت های سرشت عاطفی را تشکیل می دهند (شفیعی و همکاران، 1396).

پرسش‌نامه خودگزارش موجود (TEMPS-A) در سال 2005 طراحی شد و سرشت مضطرب در آن لحاظ شد(خلیلی و همکاران ،1397). تا به امروز پرسش‌نامه TEMPS-A به بیش از 25 زبان ترجمه و اعتبارسنجی شده است. پرسش‌نامه TEMPS-A شامل 110 پرسش (بله/خیر) در پنج زیرمقیاسِ شامل سرشت‌های‌های افسرده‌خویی ، ادواری‌خویی هیپرتایمیک ، تحریک‌پذیر و مضطرب است.

همراه  3 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.