به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه سبک زندگی ((LSQ (لعلی و همکاران، 1391)Lifestyle Questionnaire

0

پرسشنامه سبک زندگی ((LSQ (لعلی و همکاران، 1391)

Lifestyle Questionnaire

سبک زندگی شیوه اي نسبتاً ثابت است که فرد براي رسیدن به اهداف خود به کار می برد یعنی راهی است براي رسیدن به اهداف زندگی. این سبک حاصل دوران کودکی فرد است؛ به عبارت دیگر، سبک زندگی بعد عینی و کمیت پذیر شخصیت افراد است. به همین علت، نظریه «سبک زندگی» آدلر، نظریه «شخصیت» او نیز محسوب م یشود. اولین بار، آلفرد آدلر (1922 ) سبک زندگی را مطرح کرد و این مفهوم را بعدها پیروان او گسترش دادند. او شناخت فرد را مستلزم شناخت سازمان ادراکی و شناخت سبک زندگی او می دانست و معتقد بود سبک زندگی به ایمان و اعتقاداتی اطلاق می شود که فرد در روزهاي اولیه زندگی خود کسب می کند و یک الگوي ادراکی جهت دار است (شفیع آبادي 1371).  پیروان آدلر به تفصیل دربارة سبک زندگی، شکل گیري آن در دوران کودکی، نگرش هاي اصلیِ دخیل در سبک زندگی، وظایف اصلی زندگی و تعامل آن ها با یکدیگر بحث کردند و آن را در قالب درخت سبک زندگی نشان دادند. آنها همچنین مفاهیم ارزشی، انسان شناختی، و فلسفی را مطرح ساختند و تمام زندگی را به صورت یکپارچه به تصویر کشیدند. سبک زندگی مهمترین عاملی است که هر کس زندگی خود را بر اساس آن تنظیم میکند. بر این اساس، سبک زندگی مجموعۀ عقاید، طرح ها و نمونه هاي عادتی رفتار، هوي و هوسها، و شیوه هاي تبیین شرایط اجتماعی یا شخصی است که نوع خاص واکنش فرد را تعیین می کند (فاچینو و همکاران، 2003).  

این پرسـشنامه بـا هـدف ارزیـابی و اندازه گیري سبک زندگی توسط لعلی و همکارانش (1391) ساخته شده و دارای 66 عبارت است که 10عامل یا مولفه زیر را از سبک زندگی اندازه می گیرید.

 1-ســلامت جــسمانی،  2- ورزش و تندرســتی،  3-  کنتــرل وزن و تغذیــه،  4- پیشگیري از بیماريها،  5- سلامت روانشناختی،  6- سلامت معنوي،  7-  سلامت اجتماعی،  8-  اجتناب از داروها، مواد مخدر و الکل،  9-  پیشگیري از حوادث و  10- سلامت محیطی  

همراه  1 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

Leave A Reply

Your email address will not be published.