به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه زمینه‌یابی خود ادراکی پی‌ریت منداگلیو (PMSPS)‏

0

زمینه‌یابی خود ادراکی پی‌ریت منداگلیو (PMSPS)‏

هر فرد در ذهن خود، تصویرى از خویشتن دارد; به عبارت دیگر، ارزشیابى کلى فرد از شخصیت خویش را «خودپنداره» یا «خودانگاره» مى نامند. این ارزشیابى ناشى از ارزشیابى هاى ذهنى است که معمولا از ویژگى هاى رفتارى خود به عمل مى آوریم. در نتیجه، خودپندارى ممکن است مثبت یا منفى باشد.  مفهوم «خود» به صورت سازمانى دینامیک، نخستین بار به وسیله لکى[1]  مطرح شد. به نظر او، رفتار آدمى تظاهر و انگیزه اى است که هدف آن ثبات خود در اوضاع ناپایدار مى باشد. به طور خلاصه، مى توان گفت: خودپندارى، چارچوبى شناختى است که به واسطه آن به سازمان بندى آنچه درباره خویش مى دانیم، مى پردازیم و اطلاعاتى را که به خود مربوط مى شوند، بر پایه آن پردازش مى کنیم.

 برن‏[2] ‏(1984) ‏ ‏به ‏طور ‏کلی ‏مفهوم ‏خود را ‏به ‏عنوان ‏تصویری ‏که ‏از ‏خود ‏داریم ‏تعریف ‏می ‏کند ‏که ‏به ‏طور ‏خاص ‏عبارت ‏است ‏از ‏نگرش ‏ها،‏ ‏احساسات ‏و‏ ‏دانش ‏ما ‏درباره ‏توانایی ‏ها،‏ ‏مهارت ‏ها، ‏ظواهر ‏جسمانی ‏و ‏پذیرش ‏اجتما عی . از ‏نظر ‏پاترشیا[3]  ‏ ‏(1998)‏ ‏مفهوم ‏خود ‏مجموعه ‏پیچیده ‏ای ‏است ‏از ‏احساسات، ‏نگرش ‏ها‏، ‏ادراکات ‏آگاهانه ‏و ‏ناآگاهانه ‏که ‏فرد ‏در ‏مورد ‏ارزش‏، ‏نقش ‏و ‏حالات ‏جسمانی ‏خود ‏دا‏رد. ‏مفهوم ‏خود ‏منعکس ‏کننده ‏تفسیر ‏های ‏فرد ‏از ‏تجربیات ‏گذشته‏، ‏تعامل ‏های ‏اجتماعی ‏و ‏احساسات ‏اوست‏. ‏مفهوم ‏خود ‏همان ‏خود ‏نیست‏. ‏خود ‏شامل ‏کلیه ‏کیفیت ‏های ‏ذهنی ‏و ‏عینی ‏است ‏که ‏شخص ‏از ‏خود ‏و ‏دیگران ‏از ‏او ‏دارند، ‏اما ‏مفهوم ‏خود‏، ‏تصویر ‏ذهنی ‏از ‏خویشتن، ‏عواطف، ‏هیجانات، ‏طرز‏ ‏تلقی ‏و ‏یا ‏کیفیت ‏های ‏اوست‏ ‏(به نقل از سلیمان نژاد، 1387 ( .

 

‏از نظر راجرز خودپنداره آن تصویر کلی است که فرد از خود دارد که این تصویر از طریق روابط اجتماعی کسب می شود، در واقع به عقیده راجرز، فرد با تعامل هایی که با اطرافیانش در محیط دارد و ارزیابی هایی که سایرین در مورد او می کنند، به مفهومی از خویشتن میرسد که همان خودپنداره است.

-1‏ خوپنداره تحصیلی: اسنادات فرد نسبت به خود در زمینه امور و مسایل تحصیلی.

-2‏ خودپنداره اجتماعی: اسنادات فرد در زمینه روابط اجتماعی و کنش متقابل با دیگران.

-3‏ خودپنداره ظاهر جسمانی: اسنادات یا احساس فرد در زمینهی خودجسمانی.

4‏ خودپنداره ورزشی: اسنادات فرد در زمینهی بازیها و ورزشها

-5‏ خودپنداره صداقت: اسنادات فرد در زمینه اعتماد دیگران نسبت به خود.
‏این پرسشنامه یک مقیاس خودگزارشی کودکان پایه چهارم و پنجم ابتدایی است که توسط پیریت و منداگلیو در سال 1994‏ ساخته و در سال 1996‏ مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. این پرسشنامه دارای 30‏ عبارت (جمله اخباری ساده) است که برای سنجش پنج بعد: خودپنداره تحصیلی، خودپنداره اجتماعی، خودپنداره ظاهر جسمانی، خودپنداره ورزشی و خودپنداره صداقت طراحی شده و هر عبارت در مقیاس چهار ارزشی لیکرت درجه بندی می شود.

همراه با  4  مقاله پایه ای رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

[1] – Leckey

[2] – Byrne

[3] – Patricia

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.