پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه رﻓﺘﺎر ﻧﻮآوراﻧﻪ ﮐﺎﻧﺘﺮ (1998)    innovative Behavior Questionnaire ( Counter , 1998 )

پرسشنامه رﻓﺘﺎر ﻧﻮآوراﻧﻪ ﮐﺎﻧﺘﺮ (1998)  

  innovative Behavior Questionnaire ( Counter , 1998 )

اﻣﺮوزه ﻧﻮآوري و اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ اﻣﺮي ﺿﺮوري محسوب ﻣﻲ ﺷﻮد. وان دي ون،آﻧﮕﻞ  و ﭘﺎل ( 1989)  ﻧﻮآوري را ﻓﺮآﻳﻨﺪ اراﺋﻪ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﺪه ﻫﺎي ﻧﻮ و ﺟﺪﻳﺪ در ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ. در اﻳﺠﺎد ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻧﻮآوري در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻓﺮدي، ﮔﺮوﻫﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد. در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدي ﺷﺨﺼﻴﺖ، داﻧﺶ ﻓﻨﻲ، ﺗﺨﺼﺺ، ﻣﺸﻮق ﻫﺎ و ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ؛ در ﺳﻄﺢ ﮔﺮوﻫﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر وﻇﻴﻔﻪ، ﻧﻮع راﺑﻄﻪ و ﻣﻴﺰان ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري؛ و در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، راﻫﺒﺮدﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد. ﻧﻮآوري در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﻼش ﻫﺎﻳﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻫﺪﻓﺪار ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ( ﺳﺎم ﺧﺎﻧﻴﺎن، رﺑﻴﻌﻲ، ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن و ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ، 2003 ) .

اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺘﺸﮑﻞ از 8 ﻣﺎدّه اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﺳﻮي ﮐﺎﻧﺘﺮ (1988) ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي رﻓﺘﺎر ﻧﻮآوراﻧـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  (ﺳﺎﻋﺘﭽﯽ، 1389؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازاﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﻮر، ﺣﺴﯿﻦ ﻧﮋاد، ﻧﻌﻤﺘﯽ و ﺗﻘﯽ ﭘﻮر، 1394: 13 ) . اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ و ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش  ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن، ﻣﯿﺰان اﺑﺘﮑﺎر و ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻤﺮهاي ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ، ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎﺣﺪودي از ﻣﯿﺰان ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آﻧﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ.

همراه با  4 مقاله پایه ای رایگان

 

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.