به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ ( زاده ﻣﺤﻤﺪي و همکاران، 1387) Iranian Adolescents Risk- taking Scale

0

پرسشنامه رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ ( زاده ﻣﺤﻤﺪي و همکاران، 1387)

Iranian Adolescents Risk- taking Scale

خطر پذیری به رفتار هایی اطلاق می شود که احتمال نتایج منفی و مخرب جسمی، روان شناختی و اجتماعی را برای فرد افزایش دهد. جسور(1987) با ارائه اصطلاح سندرم رفتار مشکل ساز، مقولات رفتار های پر خطر را شامل سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر، الکل، رانندگی خطرناک و فعالیت جنسی زود هنگام دانسته است. خطر پذیری و انجام رفتار های پر خطر دقیقا معادل یکدیگر نیستند. خطر پذیری علاوه بر این که انجام رفتار های پر خطر را در بر می گیرد، به آسیب پذیری و در معرض خطر بودن فرد از سوی محیط و نزددیکان و نیز گرایش ها، تمایلات و باور های نادرست و تهدید کننده فرد درمورد رفتار های پر خطر اشاره دارد(زاده محمدی و همکاران، 1387). مصرف مواد مخدر، خشونت و رفتار های جنسی عامل بسیاری از مرگ و میر های سنین نوجوانی و اوایل بزرگسالی است(لیندبرگ و همکاران،  2000 ).  بسیاری از رفتار های پر خطر از قبیل سیگار، الکل، مواد مخدر و روابط جنسی نامطمئن در سنین قبل از 18 سالگی اتفاق می افتد(برگمن و اسکات، 2001 ).

اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  توسط زاده محمدی و همکارانش (1387) طراحی شده و داراي38  ﺳﻮال ﺑﻮده و هدف  آن ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ (ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻟﮑﻞ، ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر، ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ و رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ، ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ، ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎك) است ( زاده محمدي و  احمدآبادي، 1387 ) .

همراه با  2 مقاله پایه ای رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.