پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه درگیری تحصیلی- 22 آیتمی ( ریو و تسنگ، 2011)

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه درگیری تحصیلی- 22 آیتمی ( ریو و تسنگ، 2011)

در دو دهه گذشته، درگیری تحصیلی به دلیل جامعیت در توصیف انگیزه و یادگیری دانشآموزان و همچنین به عنوان یک عامل پیش بینی کننده قوی عملکرد، پیشرفت و موفقیت دانش آموزان در مدرسه، موردتوجه پژوهشگران و مربیان قرار گرفته است، درواقع بسیاری از مطالعات نشان داده است که درگیری بالاتر با نمرات و رفتار بهتر، اعتمادبه نفس بالاتر و سازگاری بیشتر در مدرسه همراه است،

برای درگیری تحصیلی تعاریف متنوع و متفاوتی ارائه شده است، برخی پژوهشگران درگیری را به عنوان یک فرایند در نظر گرفتها ند درحالی که دیگران آن را به عنوان یک نتیجه مفهوم سازی کرده اند . ازنظر لنین و پینتریچ (2003)  درگیری تحصیلی کیفیت تلاشی است که فراگیران صرف فعالیت های هدفمند آموزشی می کنند تا به صورت مستقیم به نتایج مطلوب دست یابند ریو و تسنگ درگیری عاملی را « مشارکت سازنده ی دانش آموز در جریان آموزشی که دریافت می کند، تعریف کردند. در ابزارهای اندکی برای سنجش درگیری تحصیلی، به عنوان یکی از سازه های مهم در یادگیری و موفقیت در تحصیل، ارائه شده است ( رمضانی و خامسان، 1396).

ریو و تسنگ (2011)  پرسشنامه ای22  سؤالی، متشکل از چهار خرده مقیاس های درگیری عاملی (5 سؤال)،  رفتاری (5سول ) ، عاطفی (4 سؤال) و شناختی (8 سؤال)  طراحی کردند.

همراه  5 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.