پرسشنامه حمایت اجتماعی مری پروسیدانو و کنیث هلر

پرسشنامه حمایت اجتماعی مری پروسیدانو و کنیث هلر

حمایت اجتماعی عبارت است از  درک در مورد دست رس بودن افرادی که احساس می کنیم به ما اهمیت می دهند؛ اطمینان از این که افرادی وجود دارند که بتوان در هنگام نیاز روی کمک آن ها حساب کرد باعث می شود که احساس خوبی داشته باشیم ( ثویتس[۱]، ۱۹۸۵) . به  نظر کوهن (۲۰۰۴) حمایت اجتماعی یک شبکه اجتماعی  است که برای افراد منابع روان شناختی و محسوسی را فراهم می کند تا بتوانند با شرایط استرس زای زندگی ومشکلات روزانه کنار بیایند.

مقیاس های «حمایت اجتماعی- دوستان» و « حمایت اجتماعی- خانواده» دو پرسشنامۀ ۲۰ سوالی برای سنجش میزان ارضاء انسان از حمایت دوستان و خانواده است. تفاوت حمایت اجتماعی دوستان و خانواده در این است که شبکۀ دوستان انسان از شبکۀ خانوادگی کوتاه مدت تر است و حفظ شبکۀ دوستان در مقایسه با خانواده ، مستلزم کارآیی اجتماعی بیشتری است. این تفاوت تا حدی به این علت است که آدمها شبکۀ خانواده را حق طبیعی خود می دانند، حقی که با تولد به آنها تعلق می گیرد. پرسشهای این ابزار سنجش از یک خزانۀ ۸۴ سوالی با توجه به میزان همبستگی هر سوال با کل سوالات انتخاب شده است. تحلیل عاملی نشان می دهد که هر یک از این ابزار ها حیطۀ مخصوص به خود را می سنجد.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Thoits