پرسشنامه استاندارد, پرسشنامه روان شناسی, پرسشنامه های مدیریتی

پرسشنامه تمایزیافتگی خود بازبینیشده اسکورن46 عبارتیDifferentiation of Self Inventory Revised (DSI)

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه تمایزیافتگی خود بازبینی شده اسکورن46 عبارتی (DSI )

Differentiation of Self Inventory Revised (DSI)

یکی از عوامل مؤثر در تعارضات خانواده تمایز نایافتگی زوجین از خانواده مبدأ و یا سطح تمایزیافتگی پایین آنان از خانواده اصلی شان می باشد. تمایزیافتگی یک ترکیب پیچیده از بلوغ عاطفی، توانایی تفکر منطقی در یک موقعیت هیجانی و توانایی حفظ روابط عاطفی نزدیک است. به طوری که این ویژگی را در دو سطح می توان بررسی کرد، فرایندی که در درون فرد رخ می دهد و فرایندی که در روابط افراد به وقوع می پیوندد. در بعد درون روانی تمایز خود، ظرفیتی برای خودتنظیمی در فرد ایجاد می کند که در آن فرد را قادر به جداسازی فرایندهای فکری از فرایندهای عاطفی و نیز توانایی برای دستیابی به هویتی محکم و قوی و بیان آزادانه افکار و دیدگاه های فردی می کند. در بعد بین فردی آمیختگی با دیگران یا جدایی عاطفی هر دو بیانگر سازوکارهای رفتاری برای تنظیم فاصله، مدیریت احساسات عاطفی یا تهدیدات درک شده برای امنیت است (میرزائی و همکاران، 1397).

پرسشنامه تمایزیافتگی خود بازبینی شده اسکورن نخستین بار در سال 1998 توسط اسکورن و فریدلندر با 46 سوال طراحی و اجرا شد. این پرسشنامه به منظور  سنجش تمایزیافتگي افراد به کار مي رود و از چهار خرده مقیاس واکنش پذیری عاطفي، جایگاه من، گریزعاطفي و هم آمیختگي با دیگران تشکیل شده است. این پرسشنامه با مقیاس لیکرت در یک طیف شش گزینه ای درجه بندی شده است.

همراه  5 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.