به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه تأثیر توانمندسازی بر عملکرد

0

يكي از مهمترين چالش هـاي مـديران عـصر حاضـر، عـدم استفاده كافي از منابع فكري، توان ذهنـي و ظرفيـت هـاي بالقوه منابع انساني موجود اسـت. در اغلـب سـازمان هـا از توانايي هاي كاركنان استفاده بهينه نمي شود و مديران قادر نيستند ظرفيت بالقوه آنان را به كار گيرند. به عبارت ديگر افراد، توان بروز خلاقيت، ابتكار و فعاليت بيشتري را دارند، اما در محيط سازماني به دلايلي از اين قابليت هـا بـه طـور مطلوب بهرهبرداري نميشود. انديشمندان مديريت تحول و بهسازي سازمان، توانمندسازي كاركنان را بـه عنـوان يـك راهبرد اثرگذار بر عملكرد و بهسازي نيروي انساني معرفـي نمودها ند و معتقدند كه توانمندسازي منابع انساني يكـي از نگرشهاي مهم جديد است كه امروزه توسط سازمانها بـه كار گرفته مي شود .تغييرات محيطي و افزايش رقابت جهاني، موضوع توانمندسازي و اينكه توانمندسازي تا چـه حـد مـي توانـد بـر عملكرد كاركنان تاثير گذارد را، در كانون توجه مديران قرار داده است (گرجی ، 1389).

این پرسشنامه در قالب  ۳۳سؤال  توسط خداشاهی (1390) طراحی شده است. مؤلفه های این پرسشنامه عبارتند از: آموزش شغلی، غنی سازی شغلی، تفویض اختیار، انگیزه های فردی، سبک مدیریت مشارکتی و نگرش شغلی است.

همراه  3  مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

Leave A Reply

Your email address will not be published.