پرسشنامه به زیستی ذهنی و زیر مقیاس های آن (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) کی یز و ماگیارمو(۲۰۰۳)

پرسشنامه به زیستی ذهنی و زیر مقیاس های آن (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) کی یز و ماگیارمو(۲۰۰۳)

به  زیستی[۱] ذهنی  یک مفهوم شخصی و فردی است و بر حسب ارزیابی افراد از زندگی خودشان تعریف می شود ( دینر  و همکاران، ۱۹۹۶  ). در واقع ارزیابی افراد از زندگی شان در حوز ه های مختلف زندگی مانند به  زیستی هیجان ، به  زیستی روان شناختی و به  زیستی اجتماعی است. به  زیستی هیجانی به تعادل بین عاطفه مثبت و منفی اطلاق می شود . به  زیستی روان شناختی، عمدتاً ملاکی شخصی و خصوصی برای ارزیابی فردی از کنش های روانی فرد است، اما به  زیستی اجتماعی عمدتاً ملاکی عمومی و اجتماعی برای ارزیابی کنش های اجتماعی افراد در طول زندگی شان و در تعامل با دیگران محسوب می شود (کی یز، ۱۹۹۸).

بنابراین، به  زیستی ذهنی دارای سه عنصر اصلی است: دو عنصر هیجانی ، یعنی تجربه مکرر عاطفه یا هیجان مثبت، تجرب ه نامکرر و اندک هیجان یا عاطف ه منفی و نیز عنصر شناختی یا ارزیابی افراد از رضامندی از زندگی که شامل رضایت افراد از جنبه های مختلف زندگی مثل رضایت زناشویی، رضایت شغلی، … می باشد . طی ۴۰ سال اخیر ، روانشناسان و جامعه شناسان به مفهوم سازی، اندازه گیری و مطالعه ابزارها ی اندازه گیر ی ، سلامت روان از طریق تحقیقات به  زیستی ذهنی پرداخته اند (کلی، هد ی، ویرینگ، ۱۹۹۳ ، به نقل از کی یز و همکاران، ۲۰۰۲).

     این پرسشنامه توسط کی­یز[۲] و ماگیارمو[۳] در سال ۲۰۰۳ طراحی شد که شامل سه بعد بهزیستی هیجانی (۱۲ سوال)، بهزیستی روانشناختی (۱۸ سوال) و بهزیستی اجتماعی (۱۵ سوال) می­ باشد.

همراه با ۲ مقاله مرتبط  رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری و کلید تصحیح جواب ها و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام 

 

[۱] – Subjective Well-Being

[۲] – Keyes

[۳] – Magyar-Mae