مدیریت کارکنان

پرسشنامه اعتماد سازمانی مک نایت و چروانی (2002)

پرسشنامه اعتماد سازمانی مک نایت و چروانی (2002)

اعتماد به عنوان چسب اجتماعی تعریف شده که اعضاي سازمان رابه یک دیگر متصل می کند و با القاي همکاري واحساسات مثبت براي پیشرفت وعملکرد موفقیت آمیزتیم ها حیاتی است )ایکانن، 2013). اعتماد یک معیارو شاخص اثربخشی سازمان است (حسن وسمرسیز، 2010 : 67). اعتماد براي تقویت روابط موفق، کاهش احتمال خطر و عدم اطمینان مهم است (چانگ و فان، 2013). در سازمان هایی که درآن اعتماد حاکم است می تـوان فـضاي بـاز، کارمنـدان مسئول، بهره وري وتعهدبه سازمان، فرهنگ سازش، کارگروهی، رضایت شـغلی بالا ومشارکت در تـصمیم گیـري را مـشاهده کـرد (یلمـاز ، 2008). و شکسته شدن اعتماد، مانع رشد شناختی و رشد عاطفی- اجتماعی خواهدشد (نیازآذري وهمکاران، ، 2008).

بی اعتمادي، شایعه پراکنی، تضاد وکم کاري را درپی خواهد داشت (خنیفر وهمکاران،  .(1388

نکته اینجاست که مقوله ي اعتماددرسازمان ومدیریت، بحث هاي بی شماري را به خود اختصاص داده ومطالعات متعددي براعتماد وشناخت مقدمات، عواقب ومکانیسم هاي تبادل متمرکز است )چانگ وفانگ،، 2013).

با این حال وضعیت اعتمادهم چنان مبهم است و یکی ازمهم ترین ابهامات این است که
اعتمادچگونه شناخته وسنجش می شود؟) لویی کی و همکاران، 2006).

برای سنجش اعتماد سازمانی از پرسشنامه استاندارد مک نایت و چروانی(2002)  استفاده می شود. این پرسشنامه شامل سه بعد اعتماد به همکاران، اعتماد به محیط کار و اعتماد به مدیریت می باشد که شامل 18 سوال  بسته پاسخ می باشد. این پرسشنامه در ایران اعتباریابی شده است.

به همراه 2 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

<a href=”https://rava20.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-2/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-1/”><img src=”https://rava20.ir/wp-content/uploads/2021/01/BRAVA-Q-h-468-68-1.gif” border=”0″ title=”پرسشنامه ” alt=”پرسشنامه استاندارد ” width=”468″ height=”68″ /></a>

 

<a href=”https://rava20.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c/ “><img src=” https://rava20.ir/wp-content/uploads/2021/01/baner1rava20-480-60.gif” border=”0″ title=” تحلیل آماری” alt=” تحلیل آماری ” width=” 468″ height=” 68″ /></a>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.