پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه استرس شغلی موسسه سلامت و ایمنی

پرسشنامه استرس شغلی موسسه سلامت و ایمنی  ( HSE)

Health and Safety Executive

سازمان ها در خلاء فعالیت نمى کنند، بلکه دائماً تحت تأثیر عوامل و فشارهایى هستند که از داخل و بیرون سازمان، بر آنها تحمیل مى شود. در گذشته، محیط عارى از خطر بود و براى سازمان ها، امنیت بیشترى وجود داشت، ولى دنیاى کنونى، دنیاى تحولات و دگرگونى هاست، این تغییر و دگرگونى ها در عصر حاضر، همواره براى سازمان ها، فرصت ها و تهدیدهایى را به وجود مى آورد. در این میان، سازمان هایى موفق هستند که خود را با شرایط به وجود آمده، تطبیق داده و با تغییرات به وجود آمده، همراه شوند.

استرس شغلی موقعیتی است که از تعامل میان افراد و مشاغل حاصل می شود و وجه مشخصه آن تغییراتی است که درون افراد رخ می دهد و آن ها را وادار میکند تا از نحوه عمل بهنجار خود انحراف جویند.  استرس شغلی به این صورت تعریف می شود :هرگونه واکنش غیرمفید روانی یا جسمانی که در نتیجه عدم تطابق فرد با توانایی هایش حاصل می شود، که می تواند سبب بروز رفتارهاي پرخاشگرانه، صدمات شغلی، اختلالات روانی یا جسمانی و حتی مرگ شود. استرس شغلی بر سلامتی افراد تاثیر می گذارد، کیفیت زندگی را کاهش می دهد و احتمال وقوع حوادث ناشی از کار را افزایش می دهد تجربه کردن استرس می تواند تاثیرات زیان آوري بر سلامت فیزیکی و روانی (مانند فشار خون بالا، حملات قلبی، افسردگی و اضطراب)  وارد آورد.

با توجه به اهمیت استرس و به خصوص استرس شغلی، نیاز به ابزاري مناسب جهت اندازه گیري ابعاد مختلف استرس شغلی همواره احساس شده است .این نیاز باعث شده که پژوهشگران در مقاطع مختلف به ساخت پرسش نامه هاي استرس شغلی اقدام نمایند. پرسشنامه هاي مختلفی به منظور ارزیابی ذهنی استرس به دنیا معرفی شده اند، سازمان بهداشت جهانی براي ارزیابی استرس در رمینه ایمنی بیمار ابزار ارائه شده از سوي سازمان اجرایی بهداشت و ایمنی ( (HSEرا ابزاري معتبر معرفی می کند . پرسشنامه استرس شغلی موسسه سلامت وایمنی  (HSE)انگلستان داراي 35سوال با هفت حیطه می باشد .این ابزار در اواخر دهه 1990 میلادي توسط موسسه سلامت و ایمنی انگلستان به منظور سنجش استرس شغلی کارگران و کارمندان انگلیسی ساخته شد .در سال 2004سازمان اجرایی بهداشت و ایمنی انگلستان در قالب مجموعه اي از استانداردهاي مدیریتی این پرسشنامه را با نام، ابزار تعیین کننده ( (HSEارائه داد. این پرسشنامه بر اساس مدل نیاز – کنترل – حمایت کاراسک ایجاد شده و در سال 2004نسخه جدید و بازنگري شده این پرسشنامه توسط کازین و همکاران ارائه شده است .  

همراه  3  مقاله رایگان

[purchase_link id=”19936” text=”خرید” style=”button” color=”green“]

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *