به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ( فرم بلند ) OSI- R   نسخه تجدید نظر شده

0

پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ( فرم بلند ) OSI- R نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه تجديد نظر شدهً استرس شغلی در سال1998 توسط اسیپو ساخته شد. اين آزمون بیشتر به منظور استفاده در پژوهش ها طراحی شده و كمتر در موقعیت های بالینی از آن استفاده می شود. پرسشنامه تجديد نظر شدهً استرس شغلی براساس پرسشنامه استرس شغلی ) اسپیو و اسپوكان ( تدوين شده است. اين مقیاس میزان سازگاری شغلی را در سه ،بعد و به وسیله سه پرسشنامه جداگانه می سنجد. اين ابعاد عبارتند از: پرسشنامه نقش های شغلی ( ORQ ) ، پرسشنامه فشار شخصی ( PSQ ) و پرسشنامه منابع شخصی ( PRQ ) هر يك از اين ابعاد خود دارای مقیاس های جداگانه ای هستند، با توجه به هدف پژوهش می توان از پرسشنامه های مقیاس تجديد نظر شدهً استرس شغلی به طور مجزا يا با هم استفاده كرد. زيرمقیاس های هر يك از بخش ها عبارتند از: الف- زيرمقیاس های پرسشنامه نقش های شغلی؛ نقش های اضافی، نابسندگی نقش، ابهام نقش، حد و مرز نقش، مسئولیت و محیط فیزيكی. ب- زيرمقیاس های پرسشنامه فشار شخصی؛ فشار شغلی، فشار روانی، فشار بین فردی و فشار جسمانی. ج= زيرمقیاس های پرسشنامه منابع شخصی؛ تفريحات، مراقبت از خود، حمايت اجتماعی و مقابله شناختی/ منطقی. به هر يك از زيرمقیاس ها 10 عبارت تعلق دارد، با توجه به اينكه اين آزمون دارای 14 زيرمقیاس است، تعداد كل عبارات آن 140 است. پرسشنامه نقش های شغلی دارای 60 عبارت، پرسشنامه فشار شخصی دارای 40 عبارت و پرسشنامه منابع شخصی دارای 40 عبارت است. برای پاسخ دادن به اين آزمون تقريبا 30 دقیقه زمان لازم است و آزمودنی بايد حداقل تا پنجم ابتدايی سواد داشته باشد. آزمودنی بايد در يك طیف لیكرت 5 درجه ای ) از به ندرت يا اصلا تا بیشتر اوقات( میزان موافقت يا مخالفت خود با هر يك از عبارات را در پاسخنامه مشخص سازد. این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.
70,000 ریال – خرید
style=”text-align: justify;”>

 

برای مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید. انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای SPSS – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.