پایان نامه و روش تحقیق, پروپوزال نویسی

پایان نامه کارشناسی ارشد چند فصل دارد؟

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

 پایان نامه کارشناسی ارشد چند فصل دارد؟

پایان نامه کارشناسی ارشد چند فصل دارد؟

یکی از بزرگترین دغدغه های دانشجویان دوره کارشناسی ارشد نوشتن پایان نامه میباشد.

هر پایان‌نامه نکات و اصول خاصی دارد در این بخش راهنمایی های لازم برای نوشتن یک پایان نامه کاربردی دوران کارشناسی ارشد را آموزش خواهیم داد.

پایان نامه ارشد چیست؟

پایان نامه ارشد به کار پژوهشی که توسط یک یا چند دانشجوی کارشناسی ارشد انجام می ­گیرد گفته می ­شود. دانشجویان این مقطع برای دریافت مدرک تحصیلی در رشته تحصیلی خود باید یک پایان نامه ارشد ارائه دهند

که هدف از تهیه آن اینست که دانشجویان بیشتر با کار پژوهشی آشنا شوند و بتوانند

در مراحل بعدی تحصیلی خود کارهای تحقیقاتی بیشتری انجام دهند. پایان نامه ارشد باید موضوعی جدید داشته باشد

و سوال یا موضوعی را مطرح کند و با تجزیه و تحلیل یا آزمایش به آن پاسخ دهد.

ترتیب صفحات پایان نامه ارشد

یک پایان نامه ارشد بهتر است که ترتیب صفحاتش به صورت زیر باشد:

 • روی جلد: گالینگور(چرمی)
 • صفحه عنوان فارسی: بدون شماره صفحه
 • صفحه بسم اله الرحمن الرحیم (در برخی از دانشگاه ها قبل از صفحه عنوان فارسی ارایه می شود): بدون شماره صفحه
 • برگه داوری: بدون شماره صفحه
 • صفحه تقدیم: بدون شماره صفحه
 • صفحه سپاسگزاری: بدون شماره صفحه
 • چکیده فارسی: بدون شماره صفحه
 • فهرست مطالب: آغاز نشانه گذاری صفحه با حروف ابجد
 • فهرست جداول: ادامه نشانه گذاری صفحه با حروف ابجد
 • فهرست نمودارها: ادامه نشانه گذاری با حروف ابجد
 • فهرست شکل ها : ادامه نشانه گذاری با حروف ابجد
 • فهرست نقشه ها : ادامه نشانه گذاری با حروف ابجد( از اینجا به بعد فصول آغاز می شود و موارد بعدی مربوط به بعد از فصول می شود)
تصویر

فصل اول : مقدمه

همانطور که گفته شد هر فصل پایان نامه با مقدمه شروع می شود .

یعنی حتی فصل اول را هم باید با یک مقدمه کوتاهی شروع کرد و سپس به طرح مسئله پرداخت .

پس از توضیح چرایی انتخاب چنین موضوعی ، دانشجو می بایست ضرورت پرداختن به این موضوع را از ابعاد مختلف بررسی و کاربرد آن را در جهان واقعی شرح دهد .

اهداف و فرضیه های تحقیق و همچنین شرح واژگان کلیدی نیز از اقدامات بعدی برای نوشتن این فصل است .

فصل دوم : پیشینه پژوهش

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به پیشینه پژوهش است . یعنی نظریه متخصصان در این قسمت مفصلا توضیح داده می شود .

توجه شود که نوع نگارش فصل دوم بسیار مهم است ،

چرا که مطالب به هیچ وجه نباید کپی سایر کتاب ها و مقالات بوده و

می بایست خلاصه ای از فهم دانشجو همراه با ذکر منابع در انتهای هر پاراگراف باشد .

فصل سوم : روش تحقیق

فصل سوم مربوط به روش شناسی یا همان روش تحقیق (کمی و کیفی ) است که شیوه جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها را توضیح می دهد .

در این قسمت جامعه آماری تحقیق ، نمونه ، روش نمونه گیری ، متغیر های تحقیق

و ابزار اندازه گیری همراه با روایی و پایایی به منظور بسط دادن نتایج به دست آمده از پژوهش ارائه شده است .

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم پایان نامه به یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و آن ها را در جداول و یا نمودارهای توصیفی به نمایش در می آورد .

همچنین در این قسمت با استناد به اطلاعات به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها ، تایید یا رد هر فرضیه نیز بررسی می شود .

دانشجویانی که می دانند مقاله چیست و چگونه نوشته می شود می توانند

پس از دفاع ، با استفاده از اطلاعات فصل چهارم ، پایان نامه خود را در قالب مقاله ای نیز نوشته و منتشر کنند .

فصل پنجم : نتیجه گیری

معمولا در قسمت نتیجه گیری خلاصه ای از چهار فصل گذشته و اقدامات انجام شده برای رسیدن به اهداف پژوهش مورد بررسی قرار گرفته

و در آخر یافته های موافق و مخالف پژوهش سال های گذشته نیز ارائه می شود .

نكات و موارد كلي نحوه تنظيم پايان نامه بر اساس نظم زير انجام پذيرد:

طرح روي جلد ( زركوب) با رنگ سـبز يشـمي باشـد.

درج عنـوان و نـام مولف و سال در عطف پايان نامه ضروري است (مطابق پيوست 1)

صفحه بسم ا…

درصورتي كه پايان نامه مورد حمايت مالي مؤسسه يـا سـازماني باشـد، در صفحه دوم درج شود كه اين پايان نامه با همياري سازمان يا موسسه (نام سازمان يا مؤسسه ) تدوين شده است.

صفحه عنوان: محتويات اين صفحه مطابق پيوست 2 مي باشد .

صفحه صورتجلسه دفاع از پايان نامـه كـه در جلسـه دفـاع توسـط هيئـت داوران به تصويب رسيده و تاييد مي شود (مطابق پيوست 3(

تذكر: يك نسخه از اصل صورتجلسه در هر يك از نسخ پايـان نامـه آورده شود.

پيوست شماره 6 گواهي اصالت، نشر و حقوق مادي و معنوي اثر

صفحه تقديم (در صورت تمايل پژوهشگر) f صفحه سپاسگزاري (در صورت تمايل پژوهشگر )

چكيده فارسي،حاوي بيان موضوع، اهداف، روش تحقيـق و نتيجـه و كليـد واژه (حداكثر يك صفحه )

فهرست مطالب (شامل عناوين فصل، تيترهاي اصلي و عناوين پيوست ها)

فهرست جداول، نمودارها، اشكال و علايم (در صورت نياز)

مقدمه

متن اصلي پايان نامه

پيوستها (در صورت نياز)

فهرست منابع

چكيده انگليسي Abstract در يك صفحه.

صفحه عنوان انگليسي (مطابق پيوست 4)

فرم زركوب پشت جلد به انگليسي (مطابق پيوست 5)

تصویر

شيوه نگارش نگارش پايان نامه بايد مطابق روش تعيين شده زير و به زبان فارسي صورت پذيرد :

تمامي مطالب با برنامـه word حروفچينـي شـود. در رشـته هـاي فيزيـك و رياضي استفاده از تكTexبلامانع است .

كاغذ متن از نوع A4) 21 ×5/29 )باشد .

شماره صفحات فرعي(با حروف ابجد) الف و ب و اصلي 1و2و3و…مي باشد كـه بايد 1 سانتي متر بالاتر از انتهاي صفحه و كاملا در وسط صفحه قرار گيرد.

فونت متن پايان نامه با قلم لوتوس نازك 14 و عنوانهايي اصلي با تيتر 16 سـياه و عنوانهاي كوچكتر با تيتر 14 تايپ شود.

فاصـله بـين سـطرهاي مـتن حـداقل 1 و تـا حداكثر يك و نيم سانتي متر باشد. فاصله ازحاشيه سمت راست 4 سانتيمتـر و چـپ 2سانتي متر و فاصله بالاي صفحه 5/3 سانتي متر و پايين صفحه3 سـانتيمتر باشـد. در فونت انگليسي با قلم تايمز 12و تيترهاي اصلي بـا قلـم سـياه13 تـايمز تايـپ شـود. (پيوست شماره6 ).

معادل انگليسي واژه هاي تخصصي و اسامي لاتين كه براي اولين بار در پايان نامه به كار مي رود به صورت زيرنويس(فوت نت) در صفحه مربوطـه درج شـود.(از درج واژه هاي انگليسي در درون متن پرهيز شود).

زيرنويسها، زير يك خط پر رنگ با دو اندازه ريزتراز متن نوشـته شـود بطوريكـه فاصله پايين ترين زيرنويس تا لبه پاييني كاغـذ حاشـيه بـه انـدازه 3 سـانتيمتر حفـظ شود.زير نويس هر صفحه از يك شماره گذاري شود.

سایر جزئیات پایان نامه کارشناسی ارشد

یكی از اهداف ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد، آشنایی دانشجویان با نحوه نگارش و تنظیم مطالب یك موضوع علمی است. 

پایان نامه ها علاوه بر فصل بندی دارای جزئیات دیگری نیز هستند که در هنگام نگارش می بایست به آنها توجه کرد.

به طور خلاصه می توان گفت هر پایان نامه ای با صفحه بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده

و به ترتیب دارای قسمت های زیر است:

 • تأییدیه اعضای هیأت داوران حاضر در جلسه دفاع
 • آیین نامه چاپ پایان نامه که به وسیله دانشجو تکمیل و امضا شده
 • تقدیم به ( در یک صفحه )
 • تشکر و قدر دانی ( در یک صفحه )
 • چکیده
 • فهرست مطالب
 • فهرست جداول و نمودار ها
 • فصل های پایان نامه
 • فهرست منابع

در برخی از دانشگاه ها، داوطلبانی که قصد دارند ترم آخر خود را به جای ارائه پایان نامه به صورت آموزش محور سپری کنند

نیاز است با کمک استاد مربوطه مقاله ای برای واحد درسی سمینار بنویسند.

برگرفته از ساعد نیوز

rava20.ir

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amosمطالب مرتبط

چگونه یک دفاع موفق و کامل از پایاننامه داشته باشیم؟

انواع پایگاه های تشخیص سرقت علمی فارسی و لاتین

10 روش ساده برای افزایش تعداد ارجاعات مقاله

نرم افزار کیفی: Maxquda

مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک

<iframe allow=’autoplay’ src=”https://affstat.adro.co/imp/Z0FFdjJGZVp6OGI5Z1NGanFJNk9SUT09?sb=false&mb=false” frameborder =’0′ scrolling=’no’ width=’800′ height=’400′ style=’display: block !important; min-height:302px !important;’></iframe> <iframe allow=’autoplay’ src=”https://affstat.adro.co/imp/clZkQ3l4MWFWZFdERG9wdkp5RysyUT09?sb=false&mb=false” frameborder =’0′ scrolling=’no’ width=’800′ height=’400′ style=’display: block !important; min-height:302px !important;’></iframe>
بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.