به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

نجش میزان برابری واریانس گروه ها ( همگنی گروه ها)

0

سنجش میزان برابری واریانس گروه ها ( همگنی گروه ها )

•برای آگاهی از این موضوع، می توانیم از آزمون همگنی واریانس لون ( Levene) استفاده کنیم.

این آزمون در آزمون t مستقل و تحلیل واریانس ارائه می گردد. •

چنانچه p مقدار حاصل از آزمون Levene بیشتر از α  باشد می توان نتیجه گرفت که واریانس های دو گروه با هم برابر است. 

و اگر کم تر یا مساوی α  باشد می توان نتیجه گرفت که واریانس های دو گروه با هم برابر نیستند.

در فیلم زیر جزئیات این موضوع بحث شده است.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.