به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه نویسی و مقاله نویسی رشته های مدیریت و روانشناسی

0

موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه نویسی و مقاله نویسی رشته های مدیریت و روانشناسی

1 بررسی رابطه اشتغال زنان و عزت نفس آنها

2 بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی و هویت جوانان

3 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر و پسر با روشهای MADM

4 بررسی تاثیر خودآگاهی، خودكارآمدی و راهبردهای فراشناختی دانشجویان

5 بررسی تاثیر خودآگاهی با خود شكوفایی دانش آموزان

6 بررسی رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

7 بررسی رابطه طرحواره های ناسازگاری اولیه با عملكرد تحصیلی دانشجویان

8 بررسی تاثیرپذیری وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان روستایی از توسعه

9 بررسی رابطه پایگاه اجتماعی دانشجویان و برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف

11  تاثیر پایگاه اجتماعی بر سبك های اسنادی دانش آموزان

11  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جمع گرایی دانشجویان

12  بررسی رابطه خود مهاری و پایگاه اجتماعی دانشجویان –

13  بررسی رابطه خود مهاری، جمع گرایی و عزت نفس دانشجویان –

14  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خود تنظیمی دانشجویان با رویكرد فازی

15  بررسی رابطه انگیزش درونی و بیرونی و خود شكوفایی دانش آموزان

16  بررسی رابطه پایگاه اجتماعی و فرهنگ سیاسی دانشجویان

17  رابطه توسعه پایدار و رفاه اجتماعی جوامع روستایی

18  بررسی تطبیقی جامعه شناختی ترس از جرم در میان زنان و مردان

19  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در توسعه گردشگری روستایی با تلفیق روشهای MADM و فازی

21  شناسایی عوامل موثر در شكل گیری انواع گرایشات دینی در بین دانشجویان

21  شناسایی عوامل موثر بر تقویت عدالت اجتماعی از نگاه روستاییان و شهرنشینان

22  شناسایی عوامل موثر بر احساس محرومیت نسبی در بین جوانان

23  سنجش میزان محرومیت نسبی عاطفی و محرومیت نسبی ادراكیمقایسه بین دانشجویان دختر و پسر

24  بررسی رابطه خود اتكایی و عزت نفس دانشجویان

25  بررسی رابطه عوامل اجتماعی و دینداری جوانان

26  نقش عوامل اجتماعی در فرد گرایی و جمع گرایی جوانان

27  بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پیشرفت مدیریتی زنان

28  بررسی رابطه فردگرایی، انزوا و خودشیفتگی

29  رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار در مناطق روستایی

31  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان به خارج از كشور

31  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر شكل گیری سرمایه اجتماعی

32  بررسی رابطه الگوهای مدیریت قومی و توسعه در ایران

33  رفتار باروری گروه های قومی در ایران

34  طراحی مدلی جهت ارزیابی عملكرد شوراهای اسلامی شهرها

35  بررسی ر ابطه نحوه گذران اوقات فراغت و شكل گیری هویت نوجوانان

36  بررسی ر ابطه نحوه گذران اوقات فراغت و بزهكاری نوجوانان

37  مدلسازی رابطه سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی با هویت ملی با استفاده از معادلات ساختاری

38  رابطه سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی با سبك زندگی

39  رابطه محرومیت نسبی با شكل گیری هویت و امید به زندگی جوانان

41  رابطه بین مسؤلیت اجتماعی و تعهد سازمانی كاركنان

41  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان

42  سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی زنان موردی شهر تهران

43  شناسایی عوامل موثر بر شكل گیری تعارض نقش های شغلی وخانوادگی در بین زنان شاغل

44  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بیگانگی اجتماعی دانشجویان

45  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بی تفاوتی اجتماعی دانشجویان

46  الگوسازی ساختاری رابطه پایگاه اجتماعی، بی تفاوتی اجتماعی و بیگانگی اجتماعی دانشجویان

47  شناسایی عوامل موثر بر شكل گیری كنش های جمعی

48  شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی دانشجویان

49  شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی زنان شاغل

51  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تجددگرایی دانشجویان

51  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تفكر انتقادی دانشجویان

52  بررسی رابطه دین داری و سرمایه اجتماعی

53  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی زنان

54  رابطه پایگاه اجتماعی و سرمایه فرهنگیمالی و سرمایه با بر سرمایه اجتماعی مطالعه قیاسی بین زنان و مردان

55  تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر مشاركت سیاسی دانشجویان

56  بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و كیفیت زندگی مطالعه قیاسی با شهرنشینان و روستائیان

57  زنان و مقوله جهانی شدن سرمایه اجتماعی زنان، مشاركت سیاسی زنان و …

58  تحلیل عوامل موثر بر میزان مشاركت شهروندان در امور شهری

59  آسیب شناسی توسعه شهرنشینی

61  عوامل موثر بر رفاه اجتماعی و اقتصادی زندگی و سنجش كیفیت زندگی بر اساس شاخصهای شناسایی شده

61  رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی كاركنان

62  بررسی رابطه عملكرد رسانه های جمعی با اعتماد میان فردی، عام و نهادی

63  بررسی رابطه سرمایه اجتماعی، سرمایه كالبدی و اعتماد اجتماعی

64  رابطه سرمایه های اجتماعی و كالبدی شهروندان با آسیب شناسی اجتماعی شهر

65  سنجش ابعاد مختلف هویت فرهنگی جمعیهویت فرهنگی دینی، ملی، قومی درون مرزی، قومی فرامرزی

66  عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش افراد به مقوله طلاق

67  عوامل فرهنگی مؤثر بر نگرش افراد به مقوله طلاق

68  رابطه دینداری و نگرش به جهانی شدن

69  بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پایبندی به ارزشهای دینی

71  بررسی عوامل اقتصادی، فرهنگی موثر بر پایبندی به ارزشهای دینی

71  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ناهنجاریهای اجتماعی نوجوانان

72  شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان

73  شناسایی و اولویت بندی عوامل فرهنگی اقتصادی موثر بر خشونت علیه زنان

74  بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و كیفیت زندگی جوانان

75  بررسی رابطه سطح توسعه یافتگی اقتصادی اجتماعی با كیفیت زندگی

76  شناسایی و رتبه بندی اولویت های ارزشی مطالعه قیاسی مردان و زنان شاغل

77  شناسایی و رتبه بندی اولویت های ارزشی مطالعه قیاسی روستاییان و شهرنشینان

78  بررسی ارتباط اولویت های ارزشی با برخی عوامل اقتصادی فرهنگی –

79  بررسی ارتباط اولویت های ارزشی با برخی عوامل اجتماعی

81  بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی در بین زنان سرپرست خانوار

81  بررسی رابطه سرمایه فرهنگی، اقتصادی و سلامت روان در بین زنان سرپرست خانوار

82  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت زناشویی با روش FAHP

83  بررسی موانع اعتمادسازی متقابل در سازمانها

84  رابطه سرمایه اجتماعی با اعتماد اجتماعی دانشجویان

85  بررسی خصوصیات جامعه شناختی بزهكاران

86  مطالعه تطبیقی و سنجش وفاق اجتماعی عام، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشاركت اجتماعی در جوامع

روستایی و شهری

87  عوامل موثر بر ارتقاء وفاق اجتماعی عام، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشاركت اجتماعی

88  شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعی موثر بر بزهكاری زنان

89  مدلسازی عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی موثر بر مصرف برق

91  الگوسازی ساختاری رابطه بین عوامل اجتماعی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی كاركنان

91  بررسی عوامل موثر بر كیفیت زندگی

92  بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مصرف مواد مخدر

93  بررسی عوامل فرهنگی اقتصادی موثر بر مصرف مواد مخدر

94  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مشاركت فرهنگی زنان

95  ارائه مدلی جهت رتبه بندی منزلت مشاغل با استفاده از رویكرد MADM و فازی

96  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مشاركت سیاسی زنان

97  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مشاركت اجتماعی زنان

98  بررسی عوامل اجتماعی سرپیچی از قوانین و مقررات

99  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر هویت اجتماعی جوانان

111  بررسی رابطه ادراک كاركنان زن و فرهنگ سازمانی

111  بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جامعه پذیری دانش آموزان

112  بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس آرامش و امنیت اجتماعی زنان دانشجو

113  تاثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی اقتصادی بر تعداد فرزندان –

114  بررسی رابطه سبك زندگی و باورهای دینی مذهبی جوانان

115  بررسی تاثیر سبك زندگی بر گرایش افراد به سوء مصرف مواد مخدر

116 : بررسی تاثیر سبك زندگی بر هویت اجتماعی

117 : بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر گرایش افراد به ارزش های دموكراتیك

118  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش میزان اعتماد اجتماعی به پلیس با AHP فازی

119 : تاثیر عوامل اجتماعی بر گرایش های سیاسی دانشجویان

111 : تاثیر عوامل جمعیتی بر گرایش های سیاسی دانشجویان

111 : تاثیر عوامل فرهنگی بر گرایش های سیاسی دانش جویان

112  رابطه باورهای غیر منطقی با رضایت زناشویی

113  باورهای غیر منطقی و الگوهای ارتباطی

114  رابطه باورهای مذهبی، دینی با استحكام پیوند زناشویی

115 – بررسی نقش مدیریت دانش در تبیین استراتژی های منابع انسانی سازمان …

116 – بررسی رابطه بین سبك های مدیریت تعارض و تعهد سازمان ….

117 – بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فرهنگ سازمان ….

118 -تاثیر سبك رهبری سازمان بر فرهنگ منابع انسانی

119 – تاثیر سبك زندگی بر خلاقیت دانش آموزان

121  بررسی رابطه متغیرهای اجتماعی با خلاقیت دانش آموزان

121 – رابطه شهروندی سازمانی و عملكرد سازمان

122 – رابطه عدالت سازمانی و فرهنگ سازمان

123  الگوسازی رفتار شهروندی سازمانی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی كاركنان

124  تاثیر تعهد سازمان و شهروندی سازمانی بر بازده كاركنان

125  رابطه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی__

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.