به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

موضوعات پيشنهادي براي پايان نامه نويسي و مقاله نويسي رشته مديريت اجرايي

0

موضوعات  پیشنهادی برای پایان نامه نویسی و مقاله نویسی رشته مدیریت اجرایی

)1 تدوین استراتژی بهینه با استفاده از ماتریس SWOT )مطالعه موردی …(

)2 بهینه سازی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی

)3 استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت برونسپاری خدمات و وارانتی

)4 بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان

)5 بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه کارکنان و موفقیت سازمانی


)6 مدلسازی رابطه اخلاق سازمانی و عملکرد سازمان

)7 ارزیابی کیفیت خدمات با استفاده از منطق فازی )موردی سازمان …(

)8 طراحی مدل ترکیبی مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره و فازی جهت سنجش کیفیت خدمات

)9 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر قصد مشتریان از خرید کالای تولید داخل

)11 مدلسازی رابطه سرمایه فکری و کارایی شرکتها

)11 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش فساد مالی کارکنان

)12 مدلسازی رابطه رفتار شهروندی سازمان، اخلاق سازمانی و رهبری

)13 مدلسازی رابطه رفتار شهروندی سازمان، فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی

)14 بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان

)15 بررسی میزان تاثیرپذیری رابطه بین برنامه ریزی استراتژیك و عملکرد سازمان از انعطاف پذیری

)عملیاتی، مالی، ساختاری و تکنولوژیکی( مورد صنعت …

)16 مدلسازی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیك سازمان …

)17 مطالعه و بررسی رابطه بین استراتژی سرمایه انسانی و عملکرد سازمان

)18 بررسی مدیریت ریسك در زنجیره تامین و رتبه بندی تأمین کنندگان )صنعت …)

)19 بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و MIS

)21 طراحی مدلی جهت پیاده سازی موفق ERP در سازمان

)21 مطالعه و بررسی رابطه عوامل سازمانی با پیاده سازی ERP در سازمان

)22 شناسایی و رتبه بندی عناصر تفکر استراتژیك در دانشگاه جهت جذب دانشجویان خارجی

)23 بررسی رابطه بین سبکهای تفکر بارضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهر …

)24 بررسی رابطه توانمندسازی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی کارکنان شرکت …

)25 رابطه جو سازمانی وکیفیت زندگی کاری با بهره وری کارکنان آموزش وپرورش شهر …

)26 رابطه بین اعتماد درون سازمانی و تعهد شغلی مدیران دبیرستان های شهر …

)27 بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی وخلاقیت مدیران دبیرستانهای شهرستان …

)28 بررسی تاثیر جو سازمانی بر عملکرد و رضایت شغلی

)29 مطالعه الگوی غالب رهبری در شرکتهای موفق ایرانی

)31 تبیین ارتباط میان ساختار سازمانی و خلاقیت کارکنان

)31 تبیین ارتباط میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی

)32 تبیین ارتباط میان سازمان یادگیرنده و خلاقیت کارکنان

)33 تبیین ارتباط میان سبك رهبری مدیران و فرهنگ سازمانی

)34 تبیین ارتباط میان هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان

)35 تبیین ارتباط میان هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی

)36 تبیین ارتباط میان هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان

)37 ارزیابی عملکرد و استراتژی سازمان بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM

)38 بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و نوآوری سازمان باعملکرد سازمان

)39 تدوین استراتژی کارآفرینی )موردی …)

)41 ارزیابی کارایی و رتبه بندی واحدها بر اساس بهره وری با استفاده از مدل تحلیل فراگیر داده ها (DEA)

)41 -شناسایی و اولویت بندی عناصر تفکر استراتژیك در سازمان … )با استفاده از معادلات ساختاری یا آنتروپی یا …)

)42 – طراحی مدلی جهت انتخاب تفکر استراتژیك بهینه برای مدیران

)43 تفکر سیستمی و بهره وری کارکنان

)44 – بررسی موانع پیاده سازی اقیانوس آبی در سازمان …

)45 – بررسی رابطه بین سبك های مدیریت تحول و اثربخشی سازمان ….

)46 – تاثیر رهبری تحول آفرین و ساختار سازمان

)47 -تاثیر رهبری تحول آفرین و خلاقیت سازمانی

)48 – رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری سازمان …

)49 – رابطه عدالت سازمانی با سودآوری سازمان …

)51 – ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC و TOPSIS

)51 مدیریت استراتژیك پروژه های کلان فناوری اطلاعات وارتباطات درشرکت ….

)52 سنجش کیفیت خدمات و اندازه گیری رضایت مشتریان با استفاده از روش های سروکووال و ای کووال

)53 – مدیریت استراتژیك ریسك در پروژه ها

)54 – بکارگیری تئوری فازی در کارت امتیازی متوازن (BSC) به منظور ارزیابی استراتژی های جاری سازمان

)55 طراحی مدل بهینه سیستم کنترل موجودی مواد اولیه با رویکرد حداقل سازی ریسك و هزینه )موردی محصول …)

)56 – رابطه بین ارزش ویژه برند و نیات رفتاری مشتریان

)57 – رابطه بین ارزش ویژه برند و عملکرد سازمان ها

)58 – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزش برند بانکها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

)59 – ارائه مدلی جهت پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین با شبکه عصبی

)61 – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیك سازمان

)61 – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی بهینه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

)62 – ارائه مدلی جهت رقابت پذیری در زنجیره تامین با الگوریتم تئوری بازی

)63 ارزیابی استراتژی جاری بانك پارسیان با رویکرد تلفیقی BSC/AHP

)64 تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از مدل تلفیقی SWOT و AHP

)65 – شناسایی و رتبه بندی استراتژی های مدیریت دانش سازمان …

)66 -طراحی نظام جامع عملکرد … با کارت امتیازی متوازن BSC

)67 – ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی و محاسبه بهره وری با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها DEA در سازمان …

)68 – مدیریت استراتژیك فناوری اطلاعات وارتباطات درشرکت ….

)69 – سنجش رابطه بین عوامل مربوط به ساختار سازمان و مدیریت استراتژیك )موردی …)

)71 – بررسی رابطه استراتژی های بازاریابی و عملکرد سازمان

)71 طراحی مدل کنترل موجودی اقلام فاسد شدنی

)72 طراحی مدل بهینه انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارشات )صنعت …)

)73 – تدوین الگوی موفقیت پروژه ها با تلفیق مدلهای EFQM,BSC,AHP

)74 بررسی رابطه بین استراتژی منابع انسانی و عملکرد سازمان

)75 بررسی رابطه بین استراتژی سرمایه انسانی و عملکرد سازمان

)76 بررسی رابطه بین استراتژی رفتار سازمانی و عملکرد سازمان

)77 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیك

)78 بهینه سازی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی

)79 تدوین استراتژی کارآفرینی سازمانی )موردی …)

)81 – مدیریت استراتژیك فناوری اطلاعات وارتباطات درشرکت ….

)81 – بکارگیری تئوری فازی در کارت امتیازی متوازن (BSC) به منظور ارزیابی استراتژی های جاری سازمان

)82 – سنجش عملکرد و اولویت بندی استراتژیی های سازمانی مرتبط با اهداف عملکردی با استفاده از مدل

تلفیقی BSC و AHP( مطالعه موردی بانك سامان )

)83 – ارزیابی استراتژی های جاری سازمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها DEA

)84 – شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده

)85 – سنجش رابطه و تاثیر عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیك )موردی )

)86 – سنجش رابطه بین عوامل مربوط به ساختار سازمان و مدیریت استراتژیك )موردی )

)87 – سنجش رابطه بین عوامل مربوط به فرهنگ سازمان و مدیریت بهینه استراتژیك )موردی )

)88 – سنجش رابطه بین عوامل مربوط به رهبری سازمان و مدیریت بهینه استراتژیك )موردی )

)89 – ارزیابی استراتژی جاری سازمان با BSC,FAHP

)91 – شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده در پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندها در برنامه ریزی استراتژیك سازمان

)91 – بررسی رابطه مدیریت دانش و برنامه ریزی استراتژیك سازمان

)92 -شناسایی عوامل تعیین کننده مدیریت ریسك و سنجش رابطه آن با مدیریت استراتژیك سازمان

)93 – تدوین استراتژی بهینه زنجیره تامین با مدل تلفیقی SWOT و تحلیل سلسله مراتبی AHP

)94 شناسایی عوامل تاثیر گذار بر کارآفرینی سازمانی و نقش آن در پیاده سازی استراتژی کارآفرینی

)95 بررسی رابطه عوامل سازمانی )ساختار و تکنولوژی( با استراتژی مدیریت دانش

)96 بررسی رابطه عوامل فرهنگی با استراتژی مدیریت دانش

)97 – همسوسازی استراتژی های سازمان جهت ارتقاء عملکرد

)98 همسوسازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با استراتژی تجاری

)99 همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با فرهنگ سازمانی

)111 همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با استراتژی های کسب و کار

)111 همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با استراتژی های بازاریابی

)112 همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با استراتژی های فناوری اطلاعات و ارتباطات

)113 همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با استراتژی های کسب و کار

)114 همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با استراتژی های تجاری

)115 همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با فرهنگ سازمانی

)116 همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با استراتژی های بازاریابی

)117 همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با استراتژی های فناوری اطلاعات و ارتباطات

)118 – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تدوین استراتژی تکنولوژیك سازمان

)119 – بررسی رابطه استراتژی های بازاریابی و عملکرد سازمان

)111 تاثیر استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری در مدیریت استراتژیك بازار

)111 – شناسایی و رتبه بندی موانع پیش روی اجرای موثر استراتژی ها

)112 – تدوین استراتژی بهینه بازاریابی در بازارهای الکترونیکی

)113 – شناسایی و رتبه بندی استراتژی های بازاریابی در بانکداری الکترونیك

)114 – اندازه گیری و کمی سازی ارزش ویژه برند در سازمان مورد مطالعه

)115 – شناسایی و رتبه بندی استراتژی های مدیریت دانش سازمان با روش AHP

)116 بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیك شرکت

)117 بررسی تاثیر انعطاف پذیری در رابطه برنامه ریزی استراتژیك و عملکرد بر اساس مدل معادلات ساختاری

)118 تدوین مدل شاخص رضایت مشتری با استفاده از روش جدید PLS در صنعت … در ایران

)119 بررسی عوامل اثرگذار بر استفاده از پرداخت سیار (Mobyle Payment)

)121 سنجش عملکرد و همسوسازی استراتژیی های سازمانی با اهداف عملکردی به کمك مدل BSC ( مطالعه موردی …)”

)121 تدوین استراتژی بهینه فناوری اطلاعات IT با استفاده از ماتریس SWOT در …

)122 طراحی مدلی جهت اندازه گیری و تحلیل رضایتمندی مشتریان در بانکداری آنلاین__

همچنین به عرض می رساند ما داده های آماری شما را با قیمت مناسب و با نرم افزارهای آماری زیر  انجام می دهیم.

رم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس با ما :

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

E-mail: abazizi1392@gmail.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.